Рефераты. Розробка системи менеджменту в організації "Авторемонтне мале приватне підприємство Автошлях"


Розробка системи менеджменту в організації "Авторемонтне мале приватне підприємство Автошлях"

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництваКурсовий проект

з дисципліни «Менеджмент»

на тему:

Розробка системи менеджменту в організації авторемонтне мале приватне підприємство «Автошлях»

Виконала:ст.гр.ЕП-11

Дудіна М.М.

Керівник:

асис.каф.ММП

Ванькович Л.Я

Львів 2010

Зміст


Вступ

Анотація

Розділ 1 Загальнна характеристика організації

Розділ 2 Формування функцій менеджменту на підприємстві

2.1 Планування

2.2 Організування

2.3 Мотивування

2.4 Контролювання

2.5 Регулювання

Розділ 3 Використання методів менеджменту в організації

Розділ 4 Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень

Розділ 5 Формування механізмів управління групами працівників в організації

Розділ 5 Розробка пропозиції з удосконалення керівництва

Розділ 6 Формування механізмів управління групами працівників в організації

Розділ 7 Розробка пропозиції з удосконаленням керівництва

Розділ 8 Оцінка ефективності систем менеджменту

Висновки

Список використаної літератури


АНОТАЦІЯ


Головною метою курсового проекту є розвиток системи менеджмену. Тут знайдуть відображення основні відображення функції менеджменту : (планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання), методи менеджменту, управління формальними та неформальними групами та лідерство в організації тощо. Визначено місію, завдання і стратегію підприємства. Також запропоновано етапи вироблення та реалізації управлінських рішень.

З огляду на вище сказане ця курсова робота розглядає всі основні засади управління, які можуть застосовуватися, щоб розвинути систему управління на підприємстві.

АNNOTATION


The main aim of this course work is a development of management system. Here find reverberation all basic points of management: management functions (planning, interaction of organization, motivation, and control), methods of management; managing formal and in formal groups; leadership in organization and others like that. As well is developed the system of generating and approbation of management decisions. According to task mission and strategy are determined. Stages of making and realization of administrative decision are also offered.

Therefore this course work considers all main methods of management, which can be applied to develop management system at enterprise

Вступ


Виготовлення першого автомобіля започаткувало нову еру в розвитку історії людства,яка надалі передбачала проведення серії досліджень,спрямованих на вдосконалення існуючих моделей автомобілів,забезпечення зручності їх використання, покращення надійності, економності та безпечності автотранспортних засобів.Але наскільки би не були надійні автомобілі, вони все одно виходять з ладу. Тому сьогодні як ніколи є актуальним відкриття авторемонтних підприємств. Наша держава потребує молодих і енергійних людей, які віддадуть свій розум та вміння для забезпечення якісного функціонування автомобілів. Саме такими людьми є засновники малого підприємства «Автошлях», метою діяльності якого є надання авторемонтних послуг.

 Отже,об’єктом дослідження у курсовому проекті є мале підприємство «Автошлях»,яке спеціалізується на наданні авторемонтних послуг. На сучасному етапі підприємство досить ефективно функціонує і навіть планує розширення асортименту послуг.

На сьогодні на підприємстві працює 50 осіб, воно надає 3 види послуг, середня заробітна плата працівників становить 1647 грн. Для забезпечення ефективного функціонування підприємства необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем,а саме: вимоги профспілкової організації; високу плинність кадрів; конфлікти з сусіда. Відповідно предметом дослідження курсового проекту є система менеджменту підприємств

 Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізації у зв’язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завдання є розроблення технології менеджменту з урахування очікуваних змін, тобто реалізація управлінських рішень в організації,формування раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації;обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.


Розділ1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ


Таблиця 1

Загальна характеристика підприємства «Автошлях»

Параметер,який харктеризується

Зміст та особливості

Основні відмінності від інших організацій

Закодавча база заснування та функціонування організації

1

2

3

4

1. Форма підприємства

ТзОВ-товариство з обмеженою відповідальністю ,що має статутний фонд поділений на частки,розмір яких визначається установчими документами.

Командитне товариство – воно включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність за зобов’язання товариства, ще й учасників відповідальність яких обмежується внесками в майно товариства

Закон України «Про підприємництво в Україні»№48-93 від 10.05.93р.

Закон України « Про господарські товариства»№24-92 від 31.12.92р.

2. Профіль

По технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

Обслуговування атомобілів

Закон України «Про страхування» від 07.03.96р.

3.Види діяльності

Послуги які надає мале приватне підприємство «Автошлях» є:

- техогляд (ТО)

- кузовні роботи

- зварювальні роботи

У зв’язку з запланованим розширенням,очікується,

Що підприємство буде давати,ще такі послуги:

- фарбування ,

 шпаклювання

- електро роботи

- геометрія коліс,

 Шино монтаж.

На підприємстві є важливим спрацьованість колективу , їх сумлінне і якісне виконання своєї роботи.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000р.

 

4.Форма власності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Обмежена відповідальність в межах внеску в статутний фонд

Закон України «Про власність»№9-93 від 21.01.93р.

5 Внутрішнє середовище

1 Цілі

Довгострокові (5-10р.) Побудова ще кількох авторемонтних закладів

Середьострокові(1-5р.) Оновлення деякої і закупка нової техніки

Короткострокові (до 1 року) розширення асортименту наданням ремонтних послуг

2Структура управління Поєднання горизонтального і вертикального поділів праці.Очолює дане підприємство директор йому підпорядковується 1 заступник, 2 виробничі підрозділи і 1 управлінська служба. Раціональним є 2 заступники,3 виробничих підрозділи та 2 управлінські служби.

3 Завдання Розміщення оголошень про вільні факанції, здійснення технічного огляду техніки.

4 Технології Якісне обслуговування клієнтів потребує удосконалень відповідно до сучасних потреб.

5 Працівники повинні бути віком від 21 р. повинні бути кваліфіковані у тому виді роботи,яку виконують.

6 Ресурси Мале приватне підприємство «Автошлях» з метою забезпечення своє діяльності у майбутньому кваліфікованими кадрами здійснює оплату за навчання для деяких студентів,а також щомісячно відраховує 5% від прибутків у резервний фонд для негайної оплати за вимогами.

6 Зовнішнє серодовище

Фактори зовнішнього середовища прямого впливу

1.Споживачі Діяльність даного підприємства залежить від попиту споживачів.Тому на данному підприємстві працюють лише висококваліфіковані працівники,використовуються новітні технології . На даному етапі організація має 10 груп споживачів.У зв’язку з розширенням асортименту надання послуг планується залучити 12 груп споживачів.

2.Постачальники Підприємство в великій мірі залежить від постачальників тому потрібно мати тісно налагоджені зв’язки з ними.

3.Конкуренти Існує 7 конкурентів.Проте в майбутньому їх кількість може збільшитись до 9.Вплив конкурентів є значний,оскільки будь-яка їхня поведінка впливає на ситуацію на ринку

4.Державны органи влади Розробляють,формулюють і затверджують засади функіонування організацій в державі.Державна податкова адміністрація контролює діяльність «Атошлях».Необхідно зазначити,що часті перевірки органами влади діяльності підприємства,високи рівень корупції у цих органах негативно впливають на діяльність підприємства.

5.Інфраструктура . Фактор має позитивний вплив тому що, підприємство розташоване в економічно вигідному місці, що впливає на поінформованість клієнтів про наявність такої фірми

6.Законодавчі акти Визначають можливі види діяльності підприємства, вказують на обов’язки і права підприємства тощо.Постійні зміни у законодавсті,часто його суперечливість та неоднозначність у трактуванні значно ускладнюють функціонування підприємства.

7.Проспілки,партії та інші громадянські організації На даному підприємстві,як і на багатьох інших,проспілки укладають з керівництвом підприємства колективний догвір,у якому обумовлюють питання,пов’язані з умовами,оплатою та організацією праці.

8.Система економічних відносин Вплив значний оскільки в залежності від розвитку економіки буде розвиватись дане підпртємство.

9.Організації-сусіди На даному підприємстві відсутні,тому на організацію вони не впливають.

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу

1.Міжнародні події.Впливають на підприємства через світову економічну і політичну ситуацію

2.Міжнародне оточення Впливають на підприємство через споживачів,конкурентів та постачальників помірковано позитивно.

3-4.НТП та рівень техніки та технологій. Технологічні нововведення впливають на ефективність виробництваі реалізацію продукції.

5-6.Політичні та соціально - культурні обставини Впливають негативно,через низкі доходи населення та нестабільність політики.

7.Стан економіки характеризує загальний рівень розвитку економіки.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.