Рефераты. Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі


Формування системи управління персоналом у Луганському обласному медичному училищі

ЗМІСТ


Вступ

1.  Загальна характеристика ЛМУ

2.  Аналіз системи управління персоналом в організації

2.1 Сутність системи управління персоналом

2.2 Система управління персоналом ЛМУ

3.  Розробка філософії ЛМУ як основи кадрової політики

4.  Підбор персоналу до ЛМУ

4.1 Характеристика вакантної посади

4.2 Вимоги та обов’язків викладача психології ЛМУ

4.3 Методи підбору кадрів до ЛМУ

5.  Оцінка персоналу в організації

5.1 Сутність та цілі оцінки персоналу

5.2 Методи оцінки персоналу у ЛМУ

6.  Розміщення робітників організації

6.1 Сутність та методи розміщення персоналу

6.2 Розробка моделі кар’єрного росту викладача психології ЛМУ

7.  Навчання персоналу організації

7.1 Сутність, цілі та методи навчання персоналу

7.2 Вибір методу навчання викладача психології ЛМУ

8.  Організаційне проектування кадрової служби організації ЛМУ

Висновок

Список використаних джерел


Вступ


Здається повсюдно визнаним, що ефективність діяльності будь-якої організації значною мірою залежить від людських ресурсів – навичків, умінь, знань персоналу.

Розуміючи це, сьогодні багато керівників підприємств в різних секторах ринку інвестують чималі засоби в людські ресурси: відбір, оцінку, навчання, стимулювання праці і мотивації співробітників.

Здійснюючи відбір, необхідно знати і постійно враховувати особливості сучасного ринку і ситуацію в економіці, політиці, бути в курсі технічних і інформаційних інновацій.

Підбір персоналу – найвідповідальніший етап в управлінні персоналом. Підбір якнайкращих кадрів – складний і багатоетапний процес, що включає науково-обгрунтовані принципи і методи роботи. Головні задачі кадрових служб можуть бути представлені у вигляді наступних етапів роботи з персоналом:

1. Планування кадрів.

2. Відбір кадрів.

3. Визначення зарплати і пільг.

4. Професійна адаптація.

5. Навчання персоналу.

6. Атестація кадрів.

7. Перестановка кадрів.

8. Підготовка керівних кадрів.

9. Соціальний захист персоналу.

10. Юридичні і дисциплінарні аспекти.

У вирішенні кадрових задач на всіх етапах роботи необхідні знання в області юриспруденції, економіки, соціології та психології.

Подібні задачі можливо вирішувати, або маючи в організації команду висококваліфікованих фахівців: з організаційному розвитку, з управління персоналом, психолога, консультанта, або звернувшись в агентство з підпору персоналу.


1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛМУ


Наказом Міністерства освіти і науки України від 21.09.1977 року за № 538 в місті Ворошиловграді була відкрита філія Свердловського медичного училища по підготовці медичних працівників для міста та області. Наказом МОЗ України від 12.08.1982 року за № 440 філія реорганізована в самостійне медичне училище.

З 1990 року у зв'язку з перейменуванням м. Ворошиловграда в Луганськ - училище стає Луганським медичним училищем.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 24 лютого 2004 року протокол № 49 (сертифікати НД-І № 139960; НД-І № 139961) ЛМУ віднесене до вищих навчальних закладів першого рівня акредитації.

У зв'язку зі переходом училища до об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, які знаходяться на балансі Луганської обласної ради, за рішенням двадцять другої сесії від 23 грудня 2005 року за №22/36 училище перейменоване в Луганське обласне медичне училище.

Луганське обласне медичне училище знаходиться за адресою: буд. 70, вул. Советська, м. Луганськ Луганська обл., 91016.

З 1977 року розпочато прийом студентів за спеціальністю «Сестринська справа» з денною формою навчання.

У 1981 році було відкрито вечірнє відділення за спеціальністю «Сестринська справа», але з реформою охорони здоров'я було закрито у 1999 році (наказ Міністерства охорони здоров'я від 19.02.2001 р. № 8.02-31/201). На відділенні було підготовлено майже 1518 фахівців.

З 1984 року відкрито прийом за спеціальністю «Акушерська справа», з 1992 року відкрито відділення післядипломної освіти для медичних і фармацевтичних працівників.

Училище акредитоване з усіх вищезгаданих напрямів та
спеціальностей і має право видавати студентам-випускникам диплом про вищу освіту державного зразка, а слухачам відділення післядипломної освіти посвідчення відповідного зразка.

З моменту відкриття училища було розташовано в одному корпусі. З 1981 р. філії було передано додатково ще навчальний корпус. Були обладнані навчальні кімнати на лікувальних базах. На сьогодні училище має два навчальні корпуси з 22 навчальними кабінетами, з необхідним методичним забезпеченням (медичним інструментарієм, таблицями, муляжами, які
використовуються на заняттях), 4 лабораторіями, 2 тренажерними залами, комп'ютерним класом, актовою та спортивною залами, бібліотекою (бібліотечний фонд - 30403 примірників, з них 87,7% україномовних видань, 27 періодичних видань) і читальною залою. Практичне навчання відбувається на лікувальних базах 14 лікувально-профілактичних установ м. Луганська та у 15 навчальних кімнатах цих баз [15].

Основними напрямками діяльності училища є:

-        підготовка висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста згідно з державним замовленням та на договірних засадах для системи охорони здоров’я України;

-        культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;        

-        підвищення кваліфікації та перепідготовка молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів;

-        довузівська підготовка, профорієнтаційна робота;

-        організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом науково-пошукової роботи;

-        надання платних освітніх та інших послуг згідно з законодавством України;

-        здійснення зовнішніх зв'язків з навчальними закладами інших країн;

-        проведення освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної середньої освіти;

-        здійснення зовнішніх зв'язків.

Училище - комунальний заклад - є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, має обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у суді, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі, печатку із зображенням Державного герба України та назвою училища, штамп, а також може запроваджувати власну символіку та атрибутику.

Училище здійснює свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність навчальних закладів освіти України, та цього Статуту.

Безпосереднє управління діяльністю ЛМУ здійснює його керівник - директор. Директор училища відповідно до Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам: з навчальної, виховної, адміністративно-господарської роботи; та керівникам структурних підрозділів. Положення про їх повноваження та обов'язки затверджується наказом директора училища.

Для вирішення основних питань діяльності училища відповідно до Статуту директор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження:

-         робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія;

-         дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада.

Структурні підрозділи ЛМУ створюються відповідно до законодавства й головних завдань діяльності училища та функціонують згідно з окремими положеннями, що розробляються навчальним закладом. Структурні підрозділи ЛМУ наведені у Додатку А.

Структурними підрозділами Училища є:

1) Навчальна частина:

- відділення за спеціальностями: "Сестринська справа", "Акушерська справа";

- відділення післядипломної освіти середніх медичних та фармацевтичних працівників;

-        предметні (циклові) комісії;

-          бібліотека.

2) Адміністративно-господарська частина.

Відділення - структурні підрозділи, що об'єднують навчальні групи
з однією або кількома спеціальностями. Відділення створюється наказом
директора Училища, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.

Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Училища з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

Завідуючий відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.

Предметна (циклова) комісія - структурний навчально-методичний
підрозділ, що проводить навчально-виховну та методичну роботу з однієї або
кількох споріднених навчальних дисциплін; створюється наказом директора
Училища за умови, якщо до її складу входить не менше ніж три педагогічних
працівника.

Перелік предметних (циклових) комісій, кандидатури їх голів та персональний склад затверджуються щорічно наказом директора училища на навчальний рік.

Підрозділи, які забезпечують навчально-виховний процес:

-  навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії, що передбачаються навчальними планами і програмами;

-  бази для проходження виробничої та переддипломної практик у лікувально-профілактичних установах;

-        спортивна та актова зали;

-          методичний кабінет;

-          бібліотека з читальною залою для викладачів та студентів.

Адміністративні та господарські підрозділи: бухгалтерія, відділ кадрів, буфет-роздаток.

Навчальний процес в училищі здійснюють 39 штатних викладача та 3 викладачі-сумісники. У цьому складі 1 кандидат медичних наук. 1 магістр, вищу категорію мають 8 осіб, І категорію - 18 осіб. Адміністративно - господарський персонал складає 18 осіб.

За роки свого існування Луганське медичне училище підготувало понад 4 тис. фахівців, медичних сестер і акушерок, які успішно працюють в лікувально-профілактичних закладах міста Луганська та області [7].

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 62012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.