Рефераты. Стратегічний менеджмент у зв'язку


Стратегічний менеджмент у зв'язку

Державний комітет зв’язку та інформатизації України

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова

Інститут економіки та менеджментуКурсова робота

з дисципліни:

Стратегічний менеджмент у зв’язку

на тему:

«Розробка стратегії підприємства»
Виконав

Студент 6 курса ММО

Заочної форми навчання

Одесса 2011

Зміст


Вступ

ВАТ «Укртелеком

Місія та Цілі компанії

Історія компанії

Укртелеком сьогодні

Укртелеком і світ

Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища

Аналіз зовнішнього середовища

Аналіз внутрішнього середовища

SWOT аналіз

Визначення стратегії підприємства

Висновок

Література


Вступ


Стратегічний менеджмент як концепція керування організацією дозволяє поглянути на організацію як на єдине ціле, пояснити із загальносистемних позицій, чому деякі організації розвиваються й квітнуть, а інші переживають стагнацію або ним загрожує банкрутство, тобто чому відбувається постійний перерозподіл ролей основних учасників ринку.

Стратегічний менеджмент є інтегруючим курсом, який поєднує різні розділи й дисципліни теорії організації: менеджмент, маркетинг, економіку організації, фінансовий менеджмент, інформаційні технології.

У самому загальному виді стратегія може бути визначена як ефективна ділова концепція, доповнена набором реальних дій, який здатний привести цю ділову концепцію до досягнення реальної конкурентної переваги, здатного зберігатися тривалий час. Розробка стратегії повинна ґрунтуватися на глибокім розумінні ринку, оцінці позиції підприємства на ринку, усвідомленні своїх конкурентних переваг.

Фактично стратегія – це управлінський план, спрямований на зміцнення позицій організації, задоволення потреб її клієнтів і досягнення певних результатів діяльності. Стратегія, яку розв'язало використовувати керівництво, указує на те, що « із усіх напрямків, наявних у нас у розпорядженні, і можливих для нас дій, ми розв'язали випливати в обраному напрямку й вести наш бізнес у такий спосіб». Не володіючи стратегією, керівник не має продуманого курсу руху й програми дій для досягнення бажаних результатів.

Для того щоб робота компанії була максимально ефективної, керівники повинні поєднувати в собі здатності гарного розроблювача стратегій і вмілого фахівця з їхньої реалізації. Чим більш продумана стратегія компанії й чому більш уміло він використовується, тем вище ймовірність того, що компанія досягне гарних результатів у роботі. Ефективне використання ефективної стратегії – це випробуваний рецепт успіху в бізнесі, але й краще випробування якості керування.

Якщо організація прагне, щоб її керування оцінювалося як відмінне, вона повинна продемонструвати відмінну реалізацію відмінної стратегії.

менеджмент укртелеком бізнес

Укртелеком


Місія та Цілі компанії

Основною місією компанії є прагнення бути лідером телекомунікацій України.

До першочергових цілей компанії відносяться:

·                     задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;

·                     забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;

·                     забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;

·                     забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення.

Як ми можемо бачити з місії та цілей компанії ВАТ «Укртелеком » не прагне надприбутків, та повної монополії на ринку телекомунікації України. Основним результатом своєї діяльності компанія вбачає задоволення інтересів як своїх акціонерів так і споживачів телекомунікаційних послуг.


Історія компанії


Після проголошення незалежності України в серпні мiсяцi 1991 року мережа електрозв’язку колишнього СРСР на території України повністю перейшла пiд юрисдикцію Мiнiстерства зв’язку України.

Підгалузь електрозв’язку в Україні, як i в усьому колишньому СРСР, значно відставала від розвинених країн як за рівнем технологій, так i за рiвнем забезпечення попиту на послуги зв’язку.

Магiстральнi лінії зв’язку були майже всі аналоговими, винятково на металевому кабелі.

Телекомунiкацiйне обладнання було застарілим та відставало від актуального стану техніки на кілька десятків років. За основними показниками розвитку зв’язку Україна посідала шосте місце серед республік колишнього СРСР.

Зв’язок абонентів України з зарубіжними країнами здійснювався тільки через комутацiйнi телефонні та телеграфні станції Москви.

В 1991 році загальна кiлькiсть номерів телефонів становила 7630 тис., що складало 14,6 номера на 100 мешканців (на даний час кiлькiсть телефонів на 100 мешканців України складає 19,8).

В 1993 році було розроблену Концепцію розвитку телекомунiкацiй України, на базi якої Уряд затвердив Комплексну програму створення Єдиної нацiональної системи зв’язку України.

Для бiльш ефективного управлiння галуззю зв’язку було здiйснено її реорганiзацiю. Мiнiстерство зв’язку прийняло радикальне рiшення про розподiл системи зв’язку на двi пiдгалузi — пошту та електрозв’язок — i створення на базi державних пiдприємств зв’язку двох об’єднань: Українського об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта» та Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком» (до 1994 року — «Укрелектрозв’язок»), на якого було покладено функцiї та повноваження нацiонального оператора електрозв’язку в Українi.

На час створення об’єднання «Укртелеком» до його складу входили лише сiм пiдприємств та органiзацiй, а саме: Українське пiдприємство мiжнародного та мiжмiського зв’язку та телебачення «Укртек», «Київський телеграф», Київська мiська радiотрансляцiйна мережа, Центр iнформацiйних технологiй, Державний Iнститут по розвiдуванню та проектуванню засобiв та споруд зв’язку «Укрзв’язокпроект», Державний Iнститут по проектуванню засобiв та споруд зв’язку «Дiпрозв’язок» та «Закарпаттелеком».

Наступним визначним кроком стало приєднання у сiчнi 1995 року ще 22 обласних, Кримського республiканського i Севастопольського міського підприємств електрозв’язку.

Наприкiнцi 1995 року було створене i включене до складу об’єднання Українське державне пiдприємство супутникового зв’язку «Укрзв’язоксупутник».

Останнiм до складу Укртелекому увiйшов «Днiпротелеком» в сiчнi 1996 року.

Протягом 1994—97 рокiв Укртелеком став загальновизнаним державним оператором електрозв’язку на нацiональному та мiжнародному рiвнях. Проте згодом накопичились проблеми, якi почали стримувати розвиток об’єднання, в складi якого функцiонувало 35 державних пiдприємств та органiзацiї зв’язку на правах юридичної особи з 738 фiлiями. Це призвело до того, що в рамках єдиної з технологiчної точки зору компанiї розвиток зв’язку в окремих регiонах вiдбувався нерiвномiрно. Гальмуючим фактором стала й недосконалiсть органiзацiйної структури Укртелекому, її неадекватнiсть умовам ринкової економiки.

В зв’язку з цим було прийнято рiшення про реорганiзацiю об’єднання «Укртелеком» в єдине державне пiдприємство. На початку 1998 року Кабiнет Мiнiстрiв України затвердив Програму реструктуризацiї Укртелекому, яка передбачала проведення комплексу органiзацiйно-економiчних, фiнансових, правових та технiчних заходiв. Реструктуризацiю було заплановано здiйснити в два етапи: I етап — реорганiзацiя об’єднання державних пiдприємств електрозв’язку «Укртелеком» у єдине державне пiдприємство (1998 рiк); II етап — акцiонування державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком» (1999—2000 рр.).

У квiтнi 1998 року об’єднання «Укртелеком» було реорганiзовано в єдине пiдприємство з дворiвневою вертикальною структурою управлiння. Державнi пiдприємства електрозв’язку, якi входили до складу об’єднання, набули статусу фiлiй Українського державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком».

10 червня 1999 року за загальною схемою перетворення державних пiдприємств на акцiонернi товариства розпочалася корпоратизацiя Укртелекому. Цей процес було завершено 27 грудня 1999 року пiдписанням Акта оцiнки цiлiсного майнового комплексу Українського державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком» та наказу Державного комiтету зв’язку та iнформатизацiї України про перетворення державного пiдприємства «Укртелеком» у вiдкрите акцiонерне товариство.

5 сiчня 2000 року було зареєстровано вiдкрите акцiонерне товариство «Укртелеком». 13 липня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про особливостi приватизацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Укртелеком», а 16 листопада 2000 року Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив рiшення про початок приватизацiї Укртелекому.

18 сiчня 2001 року створено Комiсiю з приватизацiї ВАТ «Укртелеком». В період з 1 жовтня 2001 року до 1 лютого 2002 року відбувся основний етап пільгового продажу акцій ВАТ»Укртелеком. На сьогоднi у складi пiдприємства функцiонують 33 фiлiї (в т.ч.27 регiональних філій) з 373 вiдокремленими структурними пiдроздiлами.


Укртелеком сьогодні


Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 71% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 83% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.

Історія створення ВАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство.

Сьогодні ВАТ «Укртелеком» — це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До складу товариства входить 33 філії, одну з яких — філію «Утел» було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 52012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.