Рефераты. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)


Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

ПЛАН


Вступ.. 2

Розділ 1. Теоретичні основи управління якістю послуг зв’язку   6

1.1 Управління якістю як фактор конкурентоспроможності підприємства. 6

1.2 Розробка і впровадження системи управління якістю на підприємстві 9

1.3 Розвиток українського ринку послуг Інтернет зв’язку. 16

Розділ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ ЗВ’ЯЗКУ ІНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА «PEOPLE.NET». 21

2.1 Загальна характеристика компанії «People.net». 21

2.2 Організаційна структура компанії «People.net». 26

2.3 Основні техніко-економічні показники діяльності компанії «People.net». 31

2.4 Аналіз якості послуг Інтернет зв’язку компанії «People.net». 39

Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління якістю послуг Інтернет зв’язку в компанії «People.net». 46

3.1 Вдосконалення системи стандартів якості послуг Інтернет зв’язку. 46

3.2 Створення комплексної системи захисту інформації Інтернет-провайдера «People.net»  49

3.3 Розробка політики компанії «People.net» у сфері якості надання послуг Інтернет зв’язку. 60

Висновки і пропозиції 65

Список використаних джерел.. 71

Додаток А. Адреси центрів обслуговування клієнтів.. 73

Додаток Б. Анкета замовлення підключення Інтернет на дому   74

Додаток В. Структура розбивки робіт. 76Вступ


Інтернет став середовищем функціонування електронної економіки нового типу. Технічні можливості сучасного Інтернет, що дозволяють мати доступ до глобальної мережі Інтернет в повному обсязі в довільній точці планети і цілодобово, є достатні для функціонування глобальної Електронної Комерції. В зв’язку з чим вимоги до надійності функціонування мережевої інфраструктури значно зростають.

Задача створення сучасної комунікаційної інфраструктури в Україні реалізується успішно завдяки цільовому інтересу зарубіжних телекомунікаційних компаній в використанні України як транзитного вузла території для Транс-Євразійських телекомунікацій. Існуюча вже зараз інфраструктура SDH/ATM складає надійну базу для розвитку інфраструктури Інтернет і інформаційних сервісів. Головною проблемою тут є низька платіжна спроможність українських організацій.

Весь Захід зараз дивиться на світ через Інтернет (зокрема WWW), тому відсутність України в цьому віртуальному просторі рівнозначний відсутності України в уяві світової громадськості.

Тому основою нової концепції розвитку наукових мереж і НІІ в Україні повинно бути врахування нової політики розвитку ГІІ в світі:

1.                Впровадження сучасних комунікаційних технологій в Україні в пріоритетних напрямках міжнародних програм і забезпечення коштів для участі України в таких програмах

2.                Зосередження коштів і зусиль наукових організацій і колективів на впровадженні нових інформаційних і (телематичних) телекомунікаційних послуг

3.                Створення національних інформаційних ресурсів

4.                Широке впровадження нових мережевих інформаційних технологій.

В таких умовах, одним з кроків щодо досягнення поставлених завдань є якість послуг доступу до Інтернет-мережі. Управління якістю надання Інтернет-послуг є основою для подальшого розвитку інформатизації України.

Конкурентноздатність послуг Інтернет - зв’язку визначається тим, наскільки його якісні параметри задовольняють потреби потенційних споживачів. Сюди входять і якісні характеристики самого доступу, і продумана система керування ціною, і організація системи постійного підвищення якістю, і організація просування послуг на ринок. Саме сукупність якісних показників визначає місце компанії (позиціювання) на ринку.

Однією з найважливіших задач менеджменту є забезпечення конкурентних переваг своєї продукції або послуг, тобто забезпечення конкурентноздатності підприємства. Досягти цього можливо завдяки високій якості продукції/послуг, що виробляється/пропонуються підприємством.

Наведені вище аргументи обумовлюють актуальність обраної теми дипломної роботи та дозволяють сформувати її основну мету. Так, мета дипломної роботи – дослідження системи управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку. Згідно до мети в роботі вирішені наступні завдання:

-       характеристика теоретико-методологічних основ управління якістю послугами;

-       визначення ролі системи управління якістю послугами в підвищенні конкурентоспроможності підприємства;

-       аналіз українського ринку послуг Інтернет доступу;

-       характеристика одного з підприємств – Інтернет-провайдера;

-       оцінка якості послуг Інтернет зв’язку досліджуваного підприємства;

-       огляд існуючих стандартів якості послуг Інтернет доступу та розробка пропозицій щодо існуючих стандартів на підприємстві;

-       розробка основних компонентів політики управління якістю послугами Інтернет зв’язку на підприємстві.

Об’єктом дослідження в дипломній роботі є компанія PEOPLEnet. Предметом дослідження – управління якістю надання послуг Інтернет зв’язку.

PEOPLEnet — мережа зв’язку третього покоління, створена компанією «Телесистеми України» в грудні 2006 року. Технологія 3G, яку сьогодні використовує мережа PEOPLEnet, — найсучасніша еволюційна ланка в галузі комунікацій. Мережа PEOPLEnet щомиті розвивається, задовольняючи стрімко зростаючі потреби людей. Вже в 2007 році послугами мобільного зв’язку і мобільного високошвидкісного Інтернету від PEOPLEnet мали можливість скористатися мешканці найбільших міст України та Автономної Республіки Крим.

На сьогоднішній день PEOPLEnet пропонує послуги зв'язку 3G, будучи першою компанією, яка відкрила для українського ринку переваги цієї технології.

«Телесистеми України» - це закрите акціонерне товариство засноване в жовтні 2002 року. Основними напрямками його діяльності є розробка та реалізація проектів поточного та довгострокового розвитку систем зв’язку на території України та за її межами; організація, обслуговування та експлуатація обладнання і надання послуг в якості інтернет-провайдера, а також надання будь-яких послуг, пов’язаних із експлуатацією та доступом до Інтернету.

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань були використані загальнонаукові та спеціальні методи. Основними з них є:

-       системний підхід;

-       статистичний метод;

-       графічний метод;

-       метод логічного моделювання.

Основними теоретичними і методологічними джерелами при написанні даної роботи були українські й іноземні видання з проблем управління якістю на підприємстві, менеджменту та маркетингу, міжнародні нормативно-правові акти, які регулюють питання якості.

Практичне значення роботи полягає в розробленні проекту підвищення якості надання послуг доступу до мережі Інтернет компанією PEOPLEnet та наданні рекомендацій щодо планування роботи по управлінню системою якості на підприємстві.Розділ 1. Теоретичні основи управління якістю послуг зв’язку


1.1 Управління якістю як фактор конкурентоспроможності підприємства


Перед усіма підприємствами та організаціями в умовах ринкової економіки стоять схожі завдання: отримання максимального та довготермінового прибутку, стійкий розвиток, забезпечення переваги над конкурентами. Але якщо одні підприємства досягають значних успіхів у вирішенні цих завдань і стають лідерами ринку, то інші –змушені постійно боротися за виживання або навіть зникають.

Виникає питання: за рахунок чого кращі підприємства досягли свого успіху, і що повинні робити інші підприємства, щоб стати на одному рівні з лідерами? В усьому світі вже протягом десятиліть проводяться дослідження і узагальнення досвіду кращих підприємств. Це були підприємства, які очолювали сильні та авторитетні керівники — лідери. Вони приділяли значну увагу встановленню партнерських стосунків зі споживачами та постачальниками, залученню їх до процесів постійного удосконалення. На цих підприємствах співробітники розглядаються як рівноправні члени команди, вони постійно навчаються та підвищують свою кваліфікацію, їхню думку вивчають та залучають до прийняття важливих рішень. Їхня діяльність спрямована на максимальне задоволення потреб усіх зацікавлених сторін: споживачів, постачальників, персоналу, власників, суспільства в цілому. Під "якістю" часто розуміють оцінку досягнутого результату, проте "якісний" результат неможливо досягнути без "якісного" процесу його досягнення, який, в свою чергу, має бути "якісно" керованим, і тому є сенс вбачати у кінцевому результаті просто один з моментів всього процесу в цілому. Можна сказати, що управління якістю — це процес покращення усієї пов'язаної із об'єктом управління сукупності параметрів якості шляхом послідовного наближення їх характеристик до заданих з одночасним зниженням частоти та амплітуди їх коливань у межах цільових значень.

Все більша насиченість сучасних ринків, постійно зростаюча конкуренція призвели до необхідності переглянути традиційні уявлення про якість як жорстко заданий перелік "споживчих характеристик" і значно розширити тлумачення цього поняття. Справжню "революцію" у напрямку зміни підходів у розумінні того, що є "якість", зробили японці: широко застосувавши в 60-ті роки в управлінських процедурах статистичні методи, вони відійшли від уявлення про якість як про те, що "зроблено у межах допусків", та перейшли до принципу "мінімізації відхилень". Причому останній принцип було застосовано не тільки з точки зору кінцевої продукції , а на всіх стадіях, пов'язаних із її "життєвим циклом". Завдяки цьому їм вдалося буквально за декілька років не тільки наздогнати за якісними показниками своїх товарів найкращі взірці європейської та американської промисловості, але й на багато років, аж поки їх конкуренти не застосували у себе те ж саме, стати світовим лідером у номінації "якість", захопивши значну долю світового ринку. Згодом відбувся новий "прорив" — до "якості" цілком логічно було включено і всі супутні процеси, в результаті чого з'явилися стандарти 180 та підходи ТQМ. Після цього остаточно затвердилося уявлення про те, що будь-яка "локальна" якість є невід'ємною складовою "системи якості" і розгляд її поза таким контекстом є підходом несистемним та безперспективним.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 122012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.