Рефераты. Управління контрактною діяльністю на підприємстві


Управління контрактною діяльністю на підприємстві

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра управління та зовнішньоекономічної діяльності

Випускна робота

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»


Тема роботи: "Упрвління крнтрактною діяльністю на підприємстві: розробка, застосування та виконання зовнішньоекономічних договорів"
На матеріалах: ВАТ "Центролит" (м.Суми)

студента УАБС (денної форми навчання)

IV курсу гр. М-72

спеціальності: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Заїки Павла Вікторовича


Допущена до захисту завідуючий кафедрою проф.Козьменко С.М.
___________________
«___»_________2001р.
Науковий керівник випускної роботи:
Чуйко О.В.
_______________

Виконавець-випускник:
Заїка П.В.
_________________
«___»_______2001р.

Суми – 2001

Зміст


| |ВСТУП......................................................| 4 |
| |....................................... | |
|1. |Економічні та правові передумови застосування контрактної | |
| |регламентації відносин із зарубіжними |6 |
| |партнерами.......……....... | |
| |Зовнішньоекономічний договір як основа міжнародної | |
| |бізнесової діяльності су'єктів господарювання | |
| |України....................................................|6 |
| |................................. | |
| |Джерела правового регулювання контрактної | |
| |діяльності.................................................|12 |
| |................................ | |
|2. |Концептуальні підходи щодо управління контрактною | |
| |діяльністю на |15 |
| |підприємстві...............................................| |
| |............. | |
| |Характеристика основних напрямків, організаційних | |
| |форм та методів експортно-імпортної діяльності | |
| |ВАТ |15 |
| |"Центролит"................................................| |
| |...................... | |
| |2.2. Організаційні підходи щодо знаходження та оцінки | |
| |партнерів для здійснення зовнішньоекономічних | |
| |угод.............................………………………………………..... |20 |
| |2.3. Особливості технології укладення та виконання | |
| |контракту з урахування специфіки діяльності підприємства на| |
| |зовнішньому |25 |
| |ринку......................................................| |
| |............. | |
|3. |Вплив факторів ризику на формування базових умов | |
| |зовнішньоторговельного |35 |
| |контракту............................................... | |
| |3.1. Цінова політика |35 |
| |контракту..................................................| |
| |..... | |
| |3.2. Перерозподіл відповідальності та права власності як | |
| |джеоело виникнення спорів у практиці міжнародної | |
| |торгівлі...................................................|40 |
| |......................……........... | |
| |3.3. Регламентація у зовнішньоекономічному договорі | |
| |вирішення спорів, як запорука правової захищеності |44 |
| |експортера.................................................| |
| |.................................. | |
| |ВИСНОВКИ...................................................|48 |
| |.................................. | |
| |СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ |50 |
| |ДЖЕРЕЛ.......................................... | |
| |ДОДАТКИ....................................................|52 |
| |................................... | |
| | | |

Вступ

Радикальна перебудова системи управління економікою, яка переходить на шлях ринкових відносин - один з найважливіших напрямків програми реформ, які проводяться в нашій державі. Особливе значення ця проблема має на рівні підприємства, положення якого в ринковій економіці змінюється корінним чином.

Становлячись об'єктом зовнішньоекономічних відносин, володіючи економічною самостійністю та повністю відповідаючи за результати своєї господарської діяльності, підприємство повинно зформувати систему управління , яка б забезпечила б йому високу ефективність роботи, конкурентоздатність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, стійкість у відносно складних умовах сьогодення.

Вихід на зовнішні ринки як в якості продавця, так і в якості покупця товарів, зумовлює різного роду контакти з сторонами, які є заінтресованими у роботі з підприємством. А це в свою чергу породжує інститут контракту, тобто основного документу, що регулює взаємовідносини контрагентів тієї чи іншої угоди на міжнародному ринку. Це потребує від підприємств створення на своїй базі потужної системи управління контрактною діяльністю. Адже правильно складений контракт - це надійна гарантія від збитків. Це, навіть, фактор, здатний принести підприємству прибуток. Справжній контракт - це свого роду витвір мистецтва. Його укладання потребує як знань законодавства та практики, так і творчих здібностей , вміння чітко та лаконічно формулювати основні умови договору та виділяти в життєвих ситуаціях юридично-значимі аспекти.

Але, як правило, на підприємствах цьому питанню приділяється не зовсім велика увага і, як результат,можна бачити як деякі підприємства страждають від того, що "спіймалися" на вміло поставлений капкан закордонних партнерів і понесли значні збитки.

Щоб в якійсь мірі застерегти підприємства від допущення помилок при складанні зовнішньоекономічних контрактів і була виконана дана робота.

Основна мета дослідження - це проведення аналізу існуючої системи менеджементу контрактної діяльності на ВАТ "Центролит", виявлення недоліків в її організації та спроба згенерувати деякі рекомендації по вдосконаленню роботи з іноземними партнерами.

При дослідженні пропонується вивчити ряд таких питань:

. специфіку укладання контракту при торгівлі виробами з чугуну на зовнішніх ринках;

. цінову політику контрактів, що укладаються;

. використання базових умов поставок, регламентованих Інкотермс-90;

. здійснення арбітражного вирішення суперечок.

Проведений аналіз та наведені рекомендації повинны стати у нагоді як менеджерам ВАТ "Центролит", так і всим іншим підприємствам, які мають проблеми з управлінням контрактрою діяльністю і бажають змінити ситуацію на краще.

РОЗДІЛ 1

Економічні та правові передумови застосування контрактної форми

регламентації відносин із закордонним партнером

1 Зовнішньоекономічний договір як основа міжнародної

бизнесової діяльності суб'єктів господарювання на

Україні.

Зовнішньоекономічна діяльність на Україні знаходиться в стадії формування, поступово оформляється відповідна їй нормативна база. Реформи, що відбулися в країні за останнє десятиліття, націлені на будівництво демократичної правової держави, підставою якого повинна послужити ринкова економіка. Складовою частиною даного процесу реформування стала орієнтація
України на повномасштабне включення у світову економічну систему.

Як відомо, протягом багатьох десятиліть у нашій країні панувала монополія зовнішньоекономічної діяльності, тобто виключне право держави на здійснення усіх видів зовнішньоекономічних зв'язків. Держава здійснювала свою монополію через спеціально створені органи.

Міжнародна купівля-продаж здійснювалася через Міністерство зовнішньої торгівлі (пізніше – Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків) і його галузеві експортно-імпортні об'єднання; міжнародні розрахунки – через
Внешэкономбанк СРСР.

Поступове реформування зовнішньоекономічної діяльності почалося з
1986р. Були розширені права державних зовнішньоторговельних організацій, поряд з ними на зовнішній ринок були допущені галузеві, республіканські і регіональні організації. З кінця 80-х років почали одержувати право безпосереднього виходу на зовнішній ринок виробники експортної продукції. .

Поряд з лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності, що відбулася, перетворенням широкого спектра господарських організацій у головних діючих суб'єктів у здійсненні зовнішньої торгівлі, зміні піддалося також відношення до участі держави в механізмі міжнародних економічних зв'язків.

Однак скасування державної монополії зовнішньої торгівлі і розширення числа суб'єктів зовнішньоторговельного обороту аж ніяк не означають відмовлення держави від втручання в систему зовнішньої торгівлі.

Більш того, світовий досвід показує, що відбувається посилення і диверсифікованість подібного впливу, пріоритети, принципи, механізми й інструменти якого взаємопогоджені на міжнародному рівні в численних двосторонніх і багатосторонніх угодах, документах міжнародних організацій.

У результаті змін, що пройшли, у цій сфері, у багатьох підприємств з'явилася можливість самостійно виходити на зовнішні ринки. Але щоб фірма могла успішно працювати з іноземними партнерами, потрібно щоб на підприємстві була чітко налагоджена система керування контрактною діяльністю. Тому що саме контракт (договір) є основним документом, що регулює взаємини сторін у зовнішньоекономічній діяльності.

Договір міжнародної купівлі-продажу – найбільш важливий із усіх зовнішньоторговельних договорів.

Шляхом виконання саме такого договору здійснюється зовнішньоторговельний товарообмін, що складає основну частину зовнішньої торгівлі України.

З даним договором тісно зв'язані різні види договору підряду, тобто угод, спрямованих на виконання робіт і надання послуг, що супроводжують постачання машин і устаткування. Виконання договору цього виду припускає заключення договору перевезення і страхування, а нерідко також ліцензійного договору, що підписується для того, щоб забезпечити виробництво товарів, передбачених договором міжнародної купівлі-продажу товарів.

Договір купівлі-продажу являє собою документ, що свідчить про те, що одна сторона угоди (продавець) зобов'язується передати зазначений у контракті товар (чи інший предмет угоди) у власність іншій стороні
(покупцю), що, у свою чергу, зобов'язується прийняти його і сплатити за нього встановлену ціну.

Існують різні види договорів купівлі-продажу.

Контракт разового постачання - одноразова угода, що передбачає постачання погодженої кількості товару до визначеної дати, терміну, періоду часу. Постачання товарів виконується один чи кілька разів протягом установленого терміну. По виконанню прийнятих зобов'язань юридичні відносини між сторонами і, власне, контракт припиняються.

Разові контракти можуть бути з короткими та тривалими термінами постачання.

Контракт із періодичним постачанням передбачає регулярне (періодичне) постачання визначеної кількості, партій товару протягом встановленого в умовах контракту періоду часу, що може бути короткостроковим (звичайно один рік), і довгостроковим (5-10 років, а іноді і більше).

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.