Рефераты. Сучасні технології менеджменту


Сучасні технології менеджменту

Сучасні технології
Менеджменту.

План.

Вступ……………………………………………………………………3
1. Сутність та зміст менеджменту……………………………5

1. Загальні поняття.……………………………………………..5

2. Задачі і цілі управління………………………………………..6

3. Школи та принципи управління……………………………7

4. Сучасні принципи менеджменту…………………………10
2. Сутність і зміст функцій менеджменту………………….12
2.1. Основні функції менеджменту……………………………..14

1. Функція планування……………………………………….15
2.1.2. Функція організації……………………………………….17

3. Функція мотивації………………………………………..18

4. Функція контролю………………………………………..19

1. Функції управління на сучасному етапі………………...20
3. Методи і моделі управління………………………………….23

1. Сучасні методи управління………………………………..23

2. Сучасні проблеми управління………………………………25
3.3. Наукові підходи до менеджменту………………………27
3.4. Нові види менеджменту…………………………………..29
4. Сучасні технології менеджменту………………………….31
4.1. Нові інформаційні технології управління……………….33

2. Інноваційний менеджмент………………………………...35

3. Нова соціальна система управління..…………………..38

4. Значення технологій менеджменту ……………………40
Висновок……………………………………………………………..42
Список використаної літератури……………………………..44

Вступ.

У наш час важко назвати більш важливу і багатогранну сферу діяльності, чим управління, або менеджмент, від якого в значній мірі залежать і ефективність виробництва, і якість обслуговування населення.

У зарубіжних країнах накопичений значний досвід управління в області промисловості, торгівлі, кооперації, сільського господарства і т.п. внаслідок безпосередньої участі людей в управлінській діяльності. Він збагачується за рахунок знань основ науки управління, світових досягнень в практичній організації економічних і соціальних процесів.

В Україні поки ще не досягнуті значні успіхи в теоретичному і практичному освоєнні менеджменту.

Реорганізовуються старі структури управління і влади, при цьому використовуються західні моделі управління. Однак механічне перенесення концепції управління з однієї соціокультурної середи в іншу, сліпе копіювання досвіду тієї або іншої держави практичне неможливе і веде до важких економічних і соціальних наслідків.
Менеджмент зумовлений такими базисними чинниками, як тип власності, форма державного устрою, міра розвитку ринкових відносин. Тому розвиток сучасного менеджменту в умовах переходу
Україні до ринкової економіки в значній мірі залежить від цих чинників.

Упровадження ринкових відносин у практику господарювання вимагає принципової зміни методів управління на всіх рівнях управлінської ієрархії.
Це висуває необхідність вивчення нових підходів і форм управління, зокрема, менеджменту як особливого типу управління. Менеджмент як наукова дисципліна пройшов довгий і суперечливий шлях розвитку, і розглядати його, безсумнівно, потрібно з урахуванням історичного досвіду, тих цілей і задач, що ставилися на різних етапах його розвитку. Необхідно підготувати менеджерів до сприйняття сучасних проблем менеджменту крізь історичну призму, що дозволяє зрозуміти логіку розвитку цих проблем.

Обрана мною тема дуже цікава та актуальна, тому що знання і використання сучасних технологій в управлінні значно підвищує ефективність діяльності підприємств.

Метою курсової роботи є ознайомлення і вивчення закономірностей і принципів управління, сутність основних функцій управління, зміст методів управління і сучасних технологій менеджменту.

Робота складається з чотирьох розділів. В першому розділі розкриваються сутність та зміст менеджменту, його задачі, цілі, школи та принципи менеджменту.

В другому розділі розкриваються сутність і зміст функцій менеджменту, зокрема його основних функцій: планування, організації, мотивації, контролю, а також функції управління на сучасному етапі.

В третьому розділі описані методи, моделі, сучасні проблеми управління, наукові підходи, а також нові сучасні види менеджменту.

В четвертому розділі розкриваються сучасні технології менеджменту, нові інформаційні технології управління, інноваційний менеджмент, соціальна система управління на сучасному етапі та значення технологій управління.

Задача менеджменту як науки управління складається в підвищенні практичної значимості досліджень, орієнтації їхній на розробку принципів і методів, що дають можливість практично вирішувати в тих чи інших умовах проблеми функціонування організації.

У сучасних умовах широко поширена думка про те, що процес управління є мистецтво, суть якого складається в застосуванні науки до реальності ситуації, а отже, до практики. Без знання технології менеджменту в сучасних умовах неможливо ефективно керувати організацією. (21(

1. Сутність та зміст менеджменту.

1.1. Загальні поняття менеджменту.

Менеджмент (англ. management -- управління, завідування, організація) це управління виробництвом або комерцією; сукупність принципів, методів, коштів і форм управління, що розробляються і що застосовуються з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

Сучасний менеджмент включає дві невід'ємні частини:
- теорію керівництва;
- практичні способи ефективного управління, або мистецтво управління.

Поняття “менеджмент” міцно увійшло в наше повсякденне життя і стало звичним для ділового українського життя. Однак необхідно враховувати, що мова йде про нову філософію, де діють інші системи цінностей і пріоритетів.

У зв'язку з цим потрібно детальне зупинитися на значенні терміну «менеджмент». Українське слово «управління» і англійське слово «менеджмент » вважаються синонімами, однак насправді їх істинний зміст вельми розрізнюється. Вживаючи термін «менеджмент», ми слідуємо сталій в міжнародній практиці традиції, згідно з якою під ним мається на увазі цілком певне коло явищ і процесів.
Насправді термін « управління» не є задовільним заступником терміну
«менеджмент » тому, що в останньому випадку мова йде лише про одну з форм управління, а саме про управління соціально - економічними процесами за допомогою і в рамках підприємницької структури, акціонерної компанії. Причому адекватною економічною основою менеджменту є ринковий тип господарювання, здійснюваний на базі індустріальної організації виробництва або комерції. (6(

Таким чином, термін «менеджмент » вживається стосовно до управління господарською діяльністю, тоді як у інших цілей використовуються інші терміни.

У наших умовах потрібно вживати терміни «організація », « управління » і « адміністрування». Проте, державні, громадські і інші організації також повинні використати принципи і методи менеджменту, якщо хочуть досягнути своїх цілей при мінімумі витрат.

З урахуванням викладеного в роботі термін «управління » надалі буде вживатися, з певною мірою умовності, в тому ж значенні, що і термін «менеджмент ».

Для того щоб визначити поняття менеджменту, важливо уточнити деякі вхідні в нього положення, передусім цільовий зміст.

1.2. Задачі і цілі менеджменту.

Задачами менеджменту як науки є розробка, експериментальна перевірка і застосування на практиці наукових підходів, принципів і методів, що забезпечують стійку, надійну, перспективну і ефективну роботу колективу (індивідуума) шляхом випуску конкурентноздатного товару.

Тим часом кінцевою метою менеджменту як практики ефективного управління є забезпечення прибутковості підприємства шляхом раціональної організації виробничого (торгового) процесу, включаючи управління виробництвом (комерцією) і розвиток техніко-технологічної бази.

Виходячи з цього найважливішою задачею менеджменту є організація виробництва товарів і послуг з урахуванням попиту споживачів на основі ресурсів, що є. При цьому до задач менеджменту також відносяться:
- перехід до використання працівників, що володіють високою кваліфікацією;
- стимулювання співробітників організації шляхом створення для них відповідних розумів праці і системи його сплати;
- визначення необхідних ресурсів і джерел їх забезпечення;
- розробка стратегії розвитку організації і реалізація;
- визначення конкретних цілей розвитку організації;
- постійний пошук і освоєння нових ринків;
- вироблення системи заходів для досягнення намічених цілей;
- здійснення контролю за ефективністю діяльності організації, за виконанням поставлених задач.

Задачі менеджменту безперервно ускладнюються по мірі зростання масштабів і розвитку виробництва і комерції. Виконані задачі і досягнуті намічені цілі оцінюються на ринку. (11(

1.3. Школи та принципи управління.

Для повноцінного і гармонійного розвитку фірми і її бізнесу необхідний системний підхід до управління її персоналом і діяльністю.
Менеджмент, як система управління і теорія менеджменту зародилися в тому вигляді, в якому виді функціонують зараз, в XIX віці. Зараз існують різні школи управління зі своїми принципами і тактикою управління. (Таблиця 1.)

Таблиця 1.

|№ |Школа |Внесок в розвиток науки |Видатні |
| | | |представники |
|1 |Класична школа |1. Наукове управління. |Гант - 1900 |
| |1860-по нинішній |2. Хронометраж. |Давіс - 1935 |
| |час |3. Функції управління. |Тейлор - 1911 |
| | |4.Адміністратівне |Гилберт -1911 |
| | |управління. |Урвік - 1943 |
| | | |Черч - 1914 |
| | | |Файоль - 1916 |
| | | |Рейлі - 1931 |
|2 |Поведінкова школа |1.Прикладна мотивація. |Мойо - 1945 |
| |(біхевіотристська)|2.Професійні менеджери. |Барнард- 1940 |
| |. |3. Управління загалом. |Пітер Друкер-1954 |
| |Японія 1940 - по | |Макгренер - 1960 |
| |наш час. | |Чермен - 1957 |
| | | |Форрестор - 1961 |
|3 |Школа |1. Дослідження операцій. |Райфа - 1911 |
| |управлінської |2. Моделювання. |Маслоу - 1965 |
| |науки. |3. Теорія Грі. |Тейлор - 1911 |
| |Європа. |4. Теорія рішень. | |
| | |5.Математика моделей. | |

У кожній з вище перелічених шкіл існують свої підходи до управління і менеджменту як системи управління, кожна з них дає своє визначення менеджменту і стоячим перед ним задачам. У кожної з них свої принципи управління.
Мені показалися особливо цікавими принципи управління Анрі Файоля.
1. Розподіл праці або спеціалізація.
Метою розподілу праці є виконання роботи, більшої по об'єму і кращої за якістю при тихий же умовах.
2. Повноваження і відповідальність.
Делегування влади одночасно з відповідальністю.
Де даються повноваження, там неодмінно виникає відповідальність.
3. Дисципліна.
Передбачає слухняність, старанність, діяльність, зовнішні знаки поваги.
Дотримання угод, укладених між організацією і працівниками.
4. Єдиноначальність.
Працівник повинен виконувати наказ тільки однієї людини.
5. Єдність напряму.
Кожна група працівників, діюча в рамках однієї мети, повинна бути об'єднана єдиним планом і мати єдиного керівника.
6. Підлеглість індивідуальних інтересів загальним.
Інтереси одного працівника або групи працівників не повинні переважати над інтересами компанії або організації більшого масштабу.
7. Винагорода персоналу.
Щоб забезпечити вірність і підтримку персоналу, вони повинні отримувати гідну винагороду за свою роботу.
8. Централізація.
Визначення відносної важливості ролей керівника і підлеглого.
9. Скалярний ланцюг.
Скалярний ланцюг - ряд осіб, що стояти на керівних посадах, починаючи від імені, що займає саме високе положення до керівника низової ланки.
10. Порядок.
Матеріальний порядок: певне місце для кожної речі, кожна річ на своєму місці.
Соціальний порядок: певне місце для кожної особи, кожна особа на своєму місці.
11. Справедливість.
Поєднання доброти і правосуддя.
12. Стабільність складу персоналу.
Плинність кадрів призводить до зниження продуктивності.
13. Ініціатива.
Означає розробку плану і забезпечення його успішної реалізації. Це додає
Компанії силу і енергію.
14. Корпоративний дух.
Будь-яка команда повинна працювати разом. Кожний повинен вносити стільки, скільки він може. (12(

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 62012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.