Рефераты. Операційна діяльність підприємства


Операційна діяльність підприємства

Зміст


Вступ

Розділ І - Операційна система підприємства

Розділ 2 – Транспортне господарство в системі операційної інфраструктури підприємства

2.1 Завдання транспортного господарства

2.2 Склад транспортного господарства

2.3 Організаційна структура

2.4 Організація і розрахунки перевезень

2.5 Транспортні засоби та їх вибір

Розділ 3 – Аналіз господарської діяльності підприємства "Лиза"

Висновок

Список використаної літератури


Вступ


Операційний менеджмент - це діяльність по управлінню процесом придбання матеріалів, їх перетворення в готовий продукт і постачанням цього продукту покупцю.

Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, у якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій. Основна його ціль полягає в розробці й застосуванні максимально ефективних методів й інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією й послугами.

Ціль ОМ – формування ефективної системи управління операціями на виробництві та в сервісі, він призначений для побудови управлінських систем, які забезпечують виконання необхідних дій та процедур для отримання ринкового результату діяльності підприємства.

Предмет ОМ – планування, створення та ефективне використання операційної системи організації.

Мета ОМ – є забезпечення найбільш повного задоволення потреб споживачів на товари та послуги підприємства при досягненні достатнього рівня ефективності його функціонування.

Операційний менеджмент полягає як в ефективному, так і в раціональному управлінні будь-якими операціями.

Ефективність може бути визначена як досягнення поставлених перед системою цілей; у загальному значенні ефективність - це задоволення потреб покупців.

Раціональність - це досягнення цілей, чи задоволення потреб, з використанням мінімуму ресурсів.

Без правильного застосування принципів операційного менеджменту організація може бути прибутковою лише завдяки щасливій випадковості.

Або вона зовсім випадково зробила все так, як треба, або конкуренти ненабагато кращі за неї. У будь-якому випадку малоймовірно, що таке везіння буде продовжуватися вічно.

Особливістю ОМ визначається його функціональне навантаження на вирішення повсякденних завдань на вирішення повсякденних завдань операційної діяльності. Наприклад закупівля товарів, управління товарними запасами, формування товарного асортименту, проведення рекламних компаній, укладання договорів, транспортування, експедирування, профілактичний ремонт, що допомагає досягти стратегічних цілей організації та сформувати її потреби. Зазначене вимагає постійного моніторингу операційного процесу з боку низової ланки менеджерів.

Підвищення ефективності виробництва продукції — одна із головних задач розвитку економіки на теперішньому етапі будівництва незалежної України. Необхідною умовою їх вирішення є удосконалення прийняття управлінських рішень, в першу чергу економічно їх обґрунтовуючи. Під виробництвом, в основному, розуміють випуск продукції в результаті переробки сировини. Операційні системи мають більш ширше призначення, вони включають в себе не тільки виробництво продукції, а і надають послуги замовникам.

Операційний менеджмент – це наука для тих, хто бере безпосередню участь у процесі виробництва продукції або надання послуг. Операційні менеджери найнижчого рівня управління повинні вміти визначати найбільш раціональну структуру побудови і забезпечення операційних процесів і управління ними. Старші операційні менеджери відповідають за розробку стратегічного напрямку компанії із самого початку операційного процесу. Вони вирішують, які технології повинні використовуватися у виробництві, як варто розмістити виробничі потужності для виготовлення товарів або надання послуг, а також розробляють стратегію управління цими виробничими потужностями. Операційний менеджмент являє собою сферу діяльності, у якій наука управління людьми поєднується з різними способами використання новітніх технологій. Основна його ціль полягає в розробці і застосуванні максимально ефективних методів і інструментів створення благ для забезпечення споживачів якісною продукцією і послугами. У наш час операційний менеджмент глибоко проникнув в усі аспекти бізнесу, а також інтегрований з високими технологіями і наданням високоякісних послуг.

Розвиток будь-якої фірми і рівень її конкурентоздатності у величезному ступені залежать від того, наскільки вдало організоване управління її виробничими ресурсами. Саме в цьому і полягає основна задача операційного менеджменту.


Розділ І. Операційна система підприємства


Система в менеджменті – сукупність пов’язаних елементів призначених для досягнення визначених цілей.

Операційна система – провідна підсистема будь-якої організації, яка вирішує різні задачі з виробництва продукції (послуг), виконання робіт, які призначені для споживача.

Операція в операційному менеджменті – відносно закінчена рухома форма передбаченого результату (товару чи послуги), яка підпорядковується системі вимог або обмеженням які задає зовнішнє середовище.

Структура операційної системи – відносно постійний порядок внутрішніх просторових та часових зв’язків системи з її елементами та зовнішнім середовищем, яке визначає функціональне призначення системи.

Існує декілька видів операційних систем: одинична, серійна, система з масовим виробництвом (масова), неперервна. Охарактеризуємо кожну з них:

·                   операційна система з одиничною перероблюючою підсистемою – орієнтована на одноразові проекти, коли кожна одиниця готової продукції має унікальну конструкцію, розміщення, задачі.

·                   операційна система з серійною перероблюючою підсистемою – орієнтована на виготовлення великої номенклатури продукції і на протязі планового періоду ці вироби випускаються серіями.

·                   операційна система масового виробництва – орієнована на випуск однотипної продукції. Обмежена номенклатура в великій кількості на протязі періоду.

·                   операційна система з неперервним виробництвом – виробництво великої кількості однотипної продукції. Ресурси які надходять до цієї системи, проходять неперервним потоком, перетворюючись в продукт при виході.

Класифікують операційні системи за критеріями:

v     За природою чи типу середовища

ü    Промислові

ü    Інформаційні

ü    Обчислювальні

ü    Транспортні

ü    Сервісні

ü    Технічні

v     За рівнем невизначеності природи

ü    Жорсткі

ü    Гнучкі

v     За структурою

ü    Радіальні
Sn
R₁


R₂

Rn


Де: S – система;

R – елементи;

ü    Радіально-вузловіSnS1
S2
Sn


R1

R2

R3


R1

R2

R3


R1

R2

Rn


ü    Деревоподібні


SnS1
S2


R1

R2

R3


R1

R2

R3

Страницы: 1, 2, 3, 42012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.