Рефераты. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"


Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з предмету "Культура управління"

на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Виконала: ст. гр. ТМм-6-1

Поспєлова К.А.

Перевірила: Івасишина Н.В.

Київ-2010


План

Вступ

1. Характеристика підприємства

2. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників

3. Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника

4. Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт

5. Розрахунок оцінки результатів праці

6. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників

Висновки


Вступ


Вихідні дані:

З метою підвищення ефективності праці, здійснення ціле направленої кадрової політики в області матеріального та морального стимулювання співробітників, проведення атестації співробітників, їх просування по службі і підвищення кваліфікації, проводиться оцінка результатів праці та ділових якостей працівників. Для цього використовується інтегральний коефіцієнт, комплексно враховуючий такі показники, як професіональні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність робіт і результатів праці.

Постановка задачі:

1. Розрахувати оцінку професійних та особистих якостей працівників.

2. Розрахувати оцінку рівня кваліфікації робітника.

3. Розрахувати оцінку складності виконуваних робіт.

4. Розрахувати оцінку результатів праці.

5. Розрахувати комплексну оцінку результатів праці і ділових якостей робітників підприємства.

6. За результатами комплексної оцінки розробити пропозиції по:

·                   преміюванню кращих співробітників;

·                   зміні рівня посадового окладу;

·                   просування по службі;

·                   підвищення кваліфікації співробітників підприємства (вибір форм і методів).

Оцінка ділових якостей працівників, основана на факторах, які характеризують:

а) самого працівника, який володіє певними знаннями, навичками, здібностями;

б) вид та зміст трудових функцій, які він фактично виконує;

в) конкретні результати його діяльності.

Оцінка проводиться на основі комплексного (інтегрального) показника, який може бути отриманий шляхом об’єднання двох часткових оцінок. Перша визначає показники, які характеризують робітника, тобто ступінь розвитку професіональних та особистих якостей працівника (П) і рівень кваліфікації (К), а також їх кількісні вимірники; друга - показники, які характеризують виконувану роботу, тобто дозволяє співвідносити результати праці робітників (Р) з обліком рівня складності виконуваних ними функцій (С).

Комплексна оцінка (Д) визначається по формулі:


Д = ПК + РС (1)


Кожний елемент комплексної оцінки характеризується своїм набором ознак та має відповідну шкалу для їх кількісного виміру. При розрахунку комплексної оцінки значення кожного елемента виражається в долях одиниці.


1. Характеристика підприємства


Дочірнє підприємство "Житомирський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України"" Створене відповідно до наказу Державної служби автомобільних доріг України від 09.04.2002 №156 на власності відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".

Місцезнаходження підприємства: 10003, м. Житомир, Богунський район, вул. Перемоги, 75.

Підприємство засноване з метою забезпечення економічних інтересів держави, задоволення потреб держави, населення та оборони країни в удосконаленні і розвитку автомобільних доріг загального користування, розширення можливостей виробничого та соціального розвитку підприємства дорожнього господарства, підвищення ефективності використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів на основі спільної діяльності, розподілу праці і кооперації.

Для цього підприємство:

-                     здійснює будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування, виконання відповідних державних програм;

-                     проводить науково-технічну політику з метою скорочення інвестиційного циклу і впровадження найновіших досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, концентрації науково-технічного і виробничого потенціалу з розроблення та впровадження нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів.

-                     На Підприємстві налічується 4 відділи:

-                     1. Відділ менеджменту, в якому працюють4 особи.

-                     2. Відділ бухгалтерії, де працює 4 особи

-                     3. Юридичний відділ, в якому працює 2 особи.

-                     4. Технічний відділ, в якому працює 3 особи.


Таблиця 1. Відомості про працівників "Житомирського облавтодор"

Відділ

Посада у відділі

Освіта керівника

Стаж

Менеджменту

Голова правління по перевезеннях

вища

10

Старший менеджер

вища

6

Менеджер 1

вища

2

Менеджер 2

середня

0,5

Бухгалтерський

Головний бухгалтер

вища

15

Бухгалтер 1

вища

7

Бухгалтер 2

середня

1,5

Касир

середня

6

Юридичний

Начальник юридичного відділу

вища

8

Юрист

середня

1

Технічний

Головний інженер

вища

 1,5

Замісник головного інженера

середня

1

Інженер

середня

0,5


2. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників


Для визначення величини показника П проводиться оцінка ступені впливу кожної із ознак, з врахуванням їхньої питомої значимості, яка визначається експертним шляхом для керівників та спеціалістів.

Кожна ознака професіональних та особистих якостей (для керівників - 5, для спеціалістів - 6) має три рівня проявлення і оцінюється по принципу відхилення від середнього значення. При відповідності конкретної ознаки середньому рівню його кількісна оцінка дорівнює - 1, вище середнього - 1,25, нижче середнього - 0,75.

Оцінка по всій сукупності ознак, які визначають професіональні та особисті якості робітників (П), проводиться шляхом сумування оцінок ознак, що помножені на їх питому вагу, і розраховується по формулі:

П = аij× хі (2)


де і - порядковий номер ознаки (і = 1, 2,., n) (для керівників n = 5, для спеціалістів n = 6);

j - рівень виявлення ознаки (j = 1, 2,3);

аij - кількісна міра ознаки працівника;

хі - питома вага ознаки в загальній оцінці (в долях одиниці).


Таблиця 2. Оцінка ознак, які визначають професійні та особисті якості керівників

Ознаки професійних та особистих якостей

Питома вага ознак в загальній оцінці ділових якостей

Голова правління по перевезеннях

Головний бухгалтер

Начальник юридичного відділу

Головний інженер

Професійна компетентність - знання законодавчих актів, управлінських та нормативних документів, широта професіонального кругозору

0,27

0,27

0, 203

0,27

0,34

Вміння оперативно і самостійно приймати обґрунтовані рішення і відповідати за них, вміння швидко та правильно реагувати на ситуації, які виникають, аргументовано відстоювати свою точку зору, оперативно приймати міри, направлені на ліквідацію

0,23

0,23

0,173

0,23

0,29

Вміння практично організовувати роботу колективу і направляти діяльність робітників на здійснення поставлених задач (вміння планувати і розподіляти роботу між підлеглими, координувати роботу співробітників)

0,13

0,13

0,10

0,13

0,16

Вміння виховувати у робітників, почуття відповідальності за доручену справу, стимулювати творчу, ініціативу, направлену на підвищення ефективності праці, ріст кваліфікації, вміння створювати в колективі приємний морально - психологічний клімат вміння направляти діяльність підлеглих підтримувати дисципліну проявляти систематичну турботу про них

0,12

0,12

0,09

0,12

0,15

Вміння працювати в екстремальних умовах, виконувати роботи, які потребують аналітичної оцінки в процесі виробітки і прийняття нестандартних рішень

0,25

0,25

0,188

0,25

0,31

Σ

1

1

0,75

1

1,25

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.