Рефераты. Формування організаційної культури


Формування організаційної культури

Зміст


1.   Формулювання проблеми

Вступ

2.   Аналіз господарсько-економічної діяльності ЗАТ «ТЕЦ–3» м. Харкова

2.1 Аналіз впливу чинників зовнішнього середовища організації

2.2 Аналіз впливу чинників внутрішнього середовища організації

3.   Місія і цілі організації

4.   Аналіз сильних і слабких сторін організації

5.   Функціональні стратегії організації

Висновки

Список джерел інформації1. Формулювання проблеми


Кожне підприємство створюється для реалізації поставленої підприємцем мети, для здійснення якоїсь справи. Спосіб, яким здійснюється підприємницька діяльність в організації, спосіб, яким ведеться справа, додає організації індивідуальне забарвлення, персоніфікує її. З цих позицій культуру підприємств можна охарактеризувати як специфічну, характерну для даної організації систему зв'язків, дій, взаємодій і стосунків, що здійснюються в рамках конкретної підприємницької діяльності, способу постановки і ведення справи. Зміст організаційної культури не є чимось надуманим або випадковим, а виробляється в ході практичної підприємницької діяльності, зв'язків, взаємодій і стосунків, як відповідь на проблеми, які ставить перед організацією зовнішнє і внутрішнє середовище. Цей вміст діє достатньо довго, воно прошло випробування часом. Але для кожного конкретного члена організації вони існують як щось дане. Таким чином культура підприємства виражає певні колективні уявлення про цілі і спосіб підприємницької діяльності даного підприємства.

Окрім формування цих загальних поглядів культура підприємства забезпечує гармонізацію колективних і індивідуальних інтересів. У формах організаційної культури кожен співробітник підприємства усвідомлює свою роль в його системі, те, що від нього чекають і як щонайкраще він може відповісти на ці чекання. У свою чергу, кожен знає, що він може чекати від підприємства, якщо плідно виконуватиме свою місію. Нарешті, кожен знає, або відчуває, що якщо він порушить писані або неписані норми підприємства, то буде покараний і що ця загроза виходитиме не лише від керівництва, але і від його товаришів. Таким чином культура підприємства мобілізує енергію його членів і направляє на досягнення меті підприємства.Вступ


Моє дослідження присвячено актуальній для сучасного менеджменту темі - формуванню організаційної культури. Організація функціонує і розвивається, як складний організм. Постійно підпадаючи під вплив з боку зовнішнього середовища пристосовуючись до змін, сучасна організація повинна мати здатність формувати і нагромаджувати потенціал, який може забезпечити не лише своєчасну і адекватну реакцію на дії зовнішнього середовища, але і дасть можливість активно змінювати навколишню дійсність, ефективно управляти функціонуванням і розвитком багаточисельних елементів і підсистем організації. Цей "життєвий" потенціал діяльності організації забезпечує організаційна культура: те, заради чого люди стали членами організації; то, як будуються стосунки між ними, які принципи і методи виконання робіт використовуються в діяльності організації. Це обумовлю не лише відмінність між організаціями, але і визначає успіх її функціонування і виживання в конкурентній боротьбі.

Закрите акціонерне товариство ТЕЦ-3 було створене на базі Харківської ТЕЦ-3, яка існувала з 1934г., а з 1 березня 2000 р. почало свою самостійну виробничу діяльність. В даний час воно є приватною власністю.

Закрите акціонерне суспільство «Теплоелектроцентраль-3» створено на підставі вирішення засновницьких зборів (протокол № 1 від 04 січня 2000 р.), засновницького договору про створення Суспільства, Законів України «О інвестиційної діяльності», «Про власність», «Про підприємства в Україні», «Про підприємництво», «Про коштовні папери і фондову біржу», «Про господарські суспільства», інших законодавчих актів України. Акції ЗАТ «ТЕЦ-3» знаходяться у інвесторів і вищого керівництва, у працівників підприємства їх немає.

Суспільство має самостійний баланс, поточні, валютні і інші рахунки в установах банків, друк зі своїм найменуванням і інші необхідні реквізити. Юридична адреса: м. Харків, вул. Енергетична 3.

Метою діяльності ЗАТ «ТЕЦ-3» є вироблення електричної і теплової енергії. Діяльність ЗАТ «ТЕЦ-3» має сезонний характер, оскільки вироблення і відпустка тепло- і електроенергії залежать від часу опалювального сезону (з 15 квітня по 15 жовтня теплоенергія відпускається лише у вигляді гарячої води).

Менеджмент і культура організації взаємозв'язані і взаємообумовлені. При цьому управління не лише відповідає культурі організації, сильно залежить від неї, але і робить вплив на формування і адаптацію культури до нової стратегії. Тому менеджери повинні уміти управляти культурою своєї організації.

Метою даної роботи є вивчення впливу організаційної культури на ефективність діяльності підприємства і її удосконалення на даному підприємстві.2.      Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства


2.1 Аналіз внутрішнього середовища організації


Внутрішнє середовище організації - це та частина загального середовища, яке знаходиться в рамках організації. Вона надає постійну і найбезпосереднішу дію на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожен з яких включає набір ключових процесів і елементів організації, стан яких в сукупності визначає потенціал і можливості організації. Суспільство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на вироблювану продукцію (товари, роботи, послуги) і з необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Суспільства, підвищення доходів акціонерів і працівників Суспільства.

Суспільство має право користуватися кредитами українських і зарубіжних банків в іноземній валюті, в порядку, встановленому законодавством України.

Соціальний розвиток, поліпшення умов праці, обов'язкове соціальне і медичне страхування і соціальне забезпечення працівників Суспільства і членів їх сімей регулюється законодавством України. Суспільство забезпечує для своїх працівників безпечні і нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за збиток, нанесений їх здоров'ю і працездатності.

Суспільство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде бухгалтерську і статистичну звітність і надає се у встановленому об'ємі і порядку уповноваженим державним органам. До складу ЗАТ "Теплоелектроцентраль-3" входять наступні цехи, служби і відділи:

·       котлотурбінний цех з ремонтно-механічною ділянкою;

·         електроцех з електротехнічною лабораторією;

·         хімічний цех з лабораторією;

·         лабораторія теплового контролю і автоматики;

·         паливно-транспортний цех;

·         ремонтно-будівельний цех; •    лабораторія металів і зварки;

·         служба засобів диспетчерського і технологічного управління;

·         бухгалтерія;

·         відділ кадрів;

·         планово-економічний відділ;

·         виробничо-технічний відділ;

·         відділ збуту енергії;

·         відділ матеріально-технічного постачання;

·         служба охорони праці;

·         адміністративно-господарський відділ;

·         технічний інформаційний центр.

Керівною організацією ЗАТ «ТЕЦ-3» є Загальні збори акціонерів. Фактичне керівництво здійснює голова правління, який керує і координує діяльність всіх структурних підрозділів. Технічний директор є першим заступником голови правління і здійснює керівництво всією виробничо-технічною діяльністю ЗАТ «ТЕЦ-3», що забезпечує надійну, безаварійну, економічну роботу устаткування, організацію ремонтних робіт, оновлення основних виробничих фондів шляхом технічного переозброєння і реконструкції і що створює безпечні умови роботи персоналу. Він безпосередньо керує:

·                   котлотурбінним цехом з ремонтно-механічною ділянкою;

·                   електроцехом з електротехнічною лабораторією; лабораторією теплового контролю і автоматики;

·                   хімічним цехом з лабораторією;

·                   лабораторією металів і зварки;

·                   топливно-транспортним цехом;

·                   службою засобів диспетчерського і технологічного управління;

·                   виробничо-технічним відділом;

·                   відділом матеріально-технічного постачання.

Фінансовий директор здійснює єдину фінансову політику в області фінансово-господарської діяльності, кредитно-фінансових стосунків ЗАТ «ТЕЦ-3».

Директор по збуту продукції здійснює єдину економічну політику в області виробництва і розподілу електричної і теплової енергії, комерційної діяльності ЗАТ «ТЕЦ-3», організації надійного електро- і теплопостачання міста і контролю за реалізацією електричної і теплової енергії, укладення договорів на постачання газу.

Заступник Голови Правління по будівництву відповідає за діяльність ЗАТ «ТЕЦ-3» по питаннях:

·                    технічного нагляду за спорудженням об'єктів, проведенням будівельно-монтажних робіт;

·                    нагляду за технічним станом будівель і споруд, що вводяться в експлуатацію на їх відповідність вимогам нормативних актів;

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.