Рефераты. Дослідження процесів формування та використання кадрового потенціалу в ВАТ "Стаханівський вагонобудівельний завод"


Дослідження процесів формування та використання кадрового потенціалу в ВАТ "Стаханівський вагонобудівельний завод"

кадровий потенціал використання

Дослідження процесів формування та використання кадрового потенціалу в ВАТ «Стаханівський вагонобудівельний завод»


1. Загальна характеристика діяльності підприємства

Акціонерні товариства відкритого типу в структурі сучасних підприємств в країнах з сучасною ринковою економікою є найбільш впливовими суб’єктами господарювання. У 1996 р. в США налічувалося 23 240 тис. підприємств, у тому числі 16 956 тис. індивідуальних, 1654 тис. партнерств і 4631 тис. корпорацій. При цьому індивідуальні власники привласнювали 5,03% загальної валової виручки; партнерства – 6,21%, а корпорації – 88,7%. Серед корпорацій найбільш впливовими корпораціями є корпорації відкритого типу, які відносяться до монополій. Їх чисельність складає приблизно 1800 підприємств, акції яких котируються на фондових біржах. Проте домінуючу роль серед них відіграють перші 500 корпорацій, списки яких щороку публікує впливовий американський журнал ділових кіл США «Форчун». В 1990 р. на долю 0,003 всієї кількості цих підприємств припадала більш як половина сукупного виробництва США.

ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» було створено на підставі приватизації державного підприємства Стахановський вагонобудівельний завод, який було побудовано у 1965 році в м. Стаханов. Предметом діяльності підприємства було виробництво зварених металоконструкцій. З 1970 року завод перейшов на випуск вантажних вагонів для залізничного транспорту та спеціального рухливого состава, а також колісних пар та візків. Сьогодні Стахановський вагонобудівельний завод – це унікальне високотехнологічне підприємство з повним циклом виробництва вантажних вагонів різних типів і конструкцій.

Форма власності – колективна. Державна доля в Уставному фонді відсутня.

Розмір уставного фонду – 39618,164 тис. грн.

Кількість акцій – 37731584 одиниць.

Номінальна вартість однієї акції – 1,05 грн.

ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» входить у холдингову компанію (ХК) «АвтоКрАЗ» фінансово-промислової групи «Фінанси і кредит»

Юридична адреса: 94018, Луганська обл., м. Стаханов, пр. Леніна, 67

Предметом діяльності підприємства ВАТ «СВЗ» є виробництво:

-          вагонів для перевозки мінеральних удобрення;

-          лісовози, думпкари, транспортери;

-          вагони-цистерни;

-          на піввагони;

-          колісні пари і візки.

Товариство має 9 основних цехів та 10 допоміжних підрозділів. У цехах підприємства установлено 2444 одиниці технологічного обладнання, в тому числі:

-          металорізного – 875 од;

-          ковальсько-пресового – 236 од.;

-          електрозварювального – 504 од.;

-          іншого обладнання – 829 од.

Головною метою ВАТ «СВЗ», що відображено в Уставі підприємства, є задоволення суспільних потреб у виробленій продукції і наданих послугах, одержання максимального прибутку та задоволення на його основі інтересів акціонерів.

В своїй діяльності акціонерне товариство керується Конституцією України, Господарським кодексом України, Громадянським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про акціонерні товариства», Кодексом Законів України про працю та іншими законодавчими та нормативними актами, що регулюють підприємницьку діяльність та діяльність акціонерних товариств, а також Уставом та локальними нормативними актами Відкритого акціонерного товариства «Стахановський вагонобудівельний завод».

Діяльність ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» характеризується наступними техніко-економічними показниками, таб. 1.

Дані таблиці показують, що протягом останніх 4 років (за 2009 рік дані за 1 півріччя) підприємство активно здійснювало економічну діяльність, нарощувало темпи обсягів виготовленої і реалізованої продукції, активно завантажувало виробниче обладнання, хоча темпи економічного зростання характеризуються нерівномірністю. Найбільш високими темпами росту відрізняється 2008 р., коли виробництво вантажних вагонів зросло у 2,1 рази. У 2009 р. у порівнянні з 2008 р. виробництво вантажних вагонів зросло ще у 1,7 рази. У 2010 р. відносно 2009 р. виробництво вантажних вагонів зросло ще майже на 10,4%. Але у 2009 році в наслідок світової фінансової кризи обсяги виготовленої продукції різко скоротилися. Зараз ситуація змінюється на краще. За словами Максима Прасолова – керівника маркетингової служби, зараз спостерігаються признаки подолання кризи. У порівнянні з першим кварталом 2009 року суттєво зросла активність клієнтів, кількість запросив від них зростає. До кінця року ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» надіється випустити 2–2,5 тис. вантажних вагонів, що становить майже 47% до 2010 року.

Необхідно відмітити, що Стахановський вагонобудівельний завод є єдиним підприємством в Україні, яке може виробляти сучасні транспортні системи, що розробляються спеціально для перевозки по залізниці найпотужніших силових трансформаторів, відходів ядерного палива й інших спеціальних вантажів.

Діяльність ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» відрізняє спроможність до новаторської праці, випуску нової продукції відповідно до запитів споживачів. Підприємство підтримує науково-технічні зв’язки з зв’язки з передовими науково-технічними центрами, що сприяє швидкому опрацьовуванню нових технічних ідей, розвитку економічної діяльності.


Таблиця 1. Основні техніко-економічні показники за 2007–2010 рр. ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод»


Показники

роки

2007

2008

2009

2010

1. Обсяги виготовленої продукції, тис. грн.


320444,0


746421,6


1347916,7


1916725,3

Обсяги реалізованої продукції, тис. грн.,

у тому числі

експортна продукція


306182,4


163400,6


726421,1


567911,3


1246115,2


778928,8


18 14622,1


946369,9

3. Основна номенклатура:

– вантажні вагони, шт.


1520


3226


5256


5511

4. Середньооблікова чисельність усіх працівників, осіб


24943017


2998


3189

5. Середньомісячна заробітна плата, грн.

844,0

1246,0

1398,5

1500,4

6. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.156142,8156928,6157163,5158843,7

7. Знос основних фондів, %

54,8

55,2

54,9

54,8

8. Використання виробничих потужностей, %31,846,962,363,6

9. Балансовий прибуток,

тис. грн.

8899,0

19495,8

32043,4

95317,8


Продукція акціонерного товариства, як і само підприємство, є конкурентоспроможним, користується постійним попитом. Якщо врахувати те, що залізничній транспорт є одним із найбільш конкурентоспроможним транспортним засобом доставки вантажів до споживачів, то, можна сказати, що ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» має добрі об'єктивні умови для розвитку своєї діяльності. Продукція заводу виготовляється і поступає на ринки різних країн, в тому числі Іран, Північну Корею, Монголію, Туреччину, Оман, Австралію та інші. Однією із особливостей підприємства є те, що вона працює на підставі індивідуальних заказів. Продукція відповідає світовим стандартам (продукція сертифікована за стандартами ІСО 9001–20000), державним стандартам України (ДСТУ), а також сертифікована в системі СС ФЖТ.

З 1970 р. підприємством розроблено і випущено біля 40 типів і моделей вантажних вагонів і спеціальних транспортних засобів.

Найбільш суттєвою проблемою для ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод» є залучення інвестицій та оновлення основних фондів підприємства, перш за все, технічного призначення. Великий знос основних фондів в умовах розвитку глобальних процесів, оцінки конкурентоспроможності підприємства за світовими критеріями, є негативним фактором економічного розвитку, свідчить про серйозні проблеми у розвитку виробництва на підставі корпоративної організації бізнесу. Необхідно відмітити також, що в Україні є нерозвинутим ринок цінних паперів, в наслідок чого акціонерні товариства як форми організації виробництва на підставі акумуляції всіх вільних коштів, майна, прав і інших ресурсів не отримують надійної фінансової бази, ресурсів для свого розвитку. Проблема залучення інвестицій для акціонерних товариств відкритого типу, в тому числі і для ВАТ «Стахановський вагонобудівельний завод», сьогоденні в Україні є однією із значних перешкод в економічному та соціальному розвитку, прогресі цих підприємств.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 52012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.