Рефераты. Виробнича і соціальна інфраструктура


Виробнича і соціальна інфраструктура

 
Виробнича і соціальна інфраструктура


Інфраструктура підприємства


Інфраструктура підприємства — комплекс цехів, господарств і служб, що забезпечує необхідні умови для його діяльності (функціонування); вона служить своєрідним «тилом виробництва», що без нього неможлива робота будь-якого підприємства (фірми). Розрізняють виробничу та соціальну структури, що складаються з певних елементів. Виробнича інфраструктура підприємства—сукупність підрозділів, що безпосередньо не беруть участі у виробництві основної (профільної) продукції підприємства, але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів, створюючи необхідні для цього умови.


§ Допоміжні та обслуговуючі цехи (дільниці) і господарства

§ Комунікаційні мережі

§ Засоби збирання та обробки інформації

§ Природоохоронні споруди


 

§ Заклади громадського харчування

§ Установи охорони здоров'я

§ Спортивні споруди

§ Дитячі дошкільні заклади

§ Заклади освіти

§ Заклади культури та відпочинку

§ Житлово-комунальне господарство


 
 
Елементи інфраструктури підприємства


Соціальна інфраструктура — сукупність підрозділів підприємства, що забезпечують задоволення соціально-побутових і культурних потреб його працівників.


Вплив інфраструктури на економіку підприємства


• За сучасних умов господарювання у сфері технічного обслуговування виробництва на різногалузевих підприємствах зайнято приблизно 40—50 % загальної чисельності персоналу. Це пояснюється не лише великими обсягами робіт з обслуговування основного виробництва, а й тим, що багато які допоміжні та обслуговуючі операції важко піддаються механізації та автоматизації.

• Зростання ролі і значення виробничої інфраструктури підприємства зумовлюється тим, що:

1) підвищення рівня механізації та автоматизації виробничих процесів збільшує обсяги і складність робіт з ремонту та налагодження устаткування, потребує розширення номенклатури інструментів, оснащення і пристроїв;

2) перехід до нових технологій та прискорення технологічних режимів устаткування підвищують вимоги до якості й збільшують потребу в різних видах енергії;

3) ускладнення виробничих процесів і поглиблення внутрішньовиробничих зв'язків збільшують обсяги транспортних робіт;

4) постійно зростає навантаження на комунікаційні мережі підприємства.

• Для досягнення високих господарських результатів діяльності підприємства важливо створити комфортне соціальне середовище та сприятливий психологічний клімат, активізувати соціальну мотивацію праці. Усе це безпосередньо впливає на продуктивність праці і кінцеві результати діяльності підприємства.


Система технічного обслуговування підприємства


Система технічного обслуговування виробництва — сукупність процесів із підтримання в робочому стані машин, устаткування та інших засобів праці; забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, інструментом, енергією; виконання транспортних та інших подібних операцій.

Основні функції системи технічного обслуговування виробництва:

• ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та іншого устаткування, догляд за ним налагодження; виконання тих самих операцій щодо інших видів засобів праці;

• забезпечення робочих місць інструментом та пристроями власного виробництва; придбання стандартних пристроїв та інструментів на ринку або в порядку кооперованих зв'язків у підприємств суміжників;

• переміщення вантажів і виконання всього обсягу необхідних вантажно-розвантажувальних робіт;

• постачання підрозділів (робочих місць) електричною і тепловою енергією, газом, парою, стисненим повітрям та іншими енергоносіями;

• безперешкодне доставляння на робочі місця сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива; тимчасове зберігання напівфабрикатів власного виготовлення та готової продукції.


Система технічного обслуговування підприємства

Ремонтне господарство

Відділ головного механіка

Ремонтно-механічний цех

Ремонтно-будівельний цех

Цехові ремонтні бази

Інструментальне господарство

Інструментальний відділ

Інструментальний цех

Центральний інструментальний склад

Цехові інструментально-роздавальні комори

Транспортне господарство

Транспортно-технологічний відділ

Транспортний цех (цехи за окремими видами транспорту — залізничного автомобільного, електрокарного)

Енергетичне господарство


Відділ головного енергетика

Господарства: електросилове, теплосилове, газове, пічне, слабкострумове, енергоремонтне

Складське господарство

Матеріальні склади

Виробничі склади

Збутові склади (склади готової продукції)


Структурні елементи системи технічного обслуговування підприємства


Ремонтне господарство підприємства

Призначення:

ü    технічне обслуговування і ремонт діючих засобів праці;

ü    монтаж і введення в дію нового виробничого устаткування;

ü    модернізація діючого устаткування;

ü    виготовлення запасних частин і нестандартного устаткування.

Форми організації ремонту:

централізована — весь ремонтний персонал підприємства підпорядковується головному механіку, а всі види ремонтно-профілактичних робіт виконуються відповідними ремонтними дільницями (цехами);

• децентралізована — усі види ремонтно-профілактичних робіт виконує персонал цехових ремонтних баз, підпорядкованих начальникам відповідних виробничих цехів;

• змішана — технічне обслуговування та поточний ремонт виконує ремонтний персонал виробничих цехів, а капітальний ремонт, модернізацію, виготовлення запасних частин і нестандартного устаткування — персонал ремонтно-механічного цеху.

Застосовувані системи ремонту:

система планово-запобіжного ремонту (ПЗР) сутність якої полягає в тому, що профілактичні заходи і ремонти проводяться після напрацювання устаткуванням певної кількості годин. Обсяг і строки проведення ремонтних робіт визначають на основі даних про категорію складності ремонту, тривалості ремонтного циклу та міжремонтних періодів. Ця система є більш надійною.

система ремонту за результатами технічної діагностики передбачає проведення відповідних робіт після об'єктивного контролю технічного стану устаткування; вона є дешевшою порівняно з системою ПЗР.

Інструментальне господарство

Інструментальне господарство — сукупність внутрішньовиробничих підрозділів, що займаються придбанням, проектуванням, виготовленням, відновленням і ремонтом необхідних для здійснення виробничих процесів різних видів інструменту (оснащення), його обліком, зберіганням і забезпеченням інструментом робочих місць.

Функції підрозділів інструментального господарства:

інструментального відділу — забезпечення виробництва необхідними інструментами та пристроями, що виготовляються спеціалізованими інструментальними заводами, і проектування технологічного оснащення для власних потреб;

• інструментального цеху — виготовлення, ремонт і відновлення нестандартного інструменту та спеціального оснащення;

• центрального інструментального складу (ЦІС) -приймання, зберігання та видача цехам (дільницям) споживачам усього придбаного, виготовленого і відремонтованого (відновленого) власними силами інструменту;

• цехових інструментально-роздавальних комор (ЦІРК) — одержання від ЦІС технологічного оснащення, зберігання його оборотного фонду, збирання і передача в ЦІС спрацьованого інструменту.

Процес управління інструментальним господарством:

здійснюється головним технологом підприємства, якому підпорядковано інструментальний відділ (бюро), інструментальний цех (дільницю) і ЦІС;

передбачає: а) визначення потреби в інструменті (на основі норм витрачання інструменту на виріб або 100 годин роботи устаткування); б) організацію власного виробництва нестандартного оснащення; в) організацію експлуатації інструменту, включаючи його переміщення, заточування, ремонт і відновлення, нагляд за станом і дотриманням правил експлуатації.

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.