Рефераты. SWOТ-аналіз підприємства


SWOТ-аналіз підприємства

Вступ


Сьогодні виживання й розвиток організації в довгостроковій перспективі залежить від уміння своєчасно передбачити зміни на ринку й відповідно адаптувати свою діяльність, змінюючи асортимент продукції та послуг, форми обслуговування, збутову мережу, організаційну структуру, інші елементи внутрішнього потенціалу.

Значення стратегічно орієнтованої поведінки, що дає змогу організації виживати в довгостроковій перспективі, різко зросло для суб'єктів господарювання нашої країни в період кризи. Всі організації за умов конкурентного середовища, що формується, мають не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ, але й розробляти довгострокову стратегію, яка дала б змогу їм встигати за змінами, що відбуваються. В минулому більшість організацій могла успішно функціонувати, звертаючи основну увагу на короткострокову перспективу, на внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності різних напрямів поточної діяльності.

Нині, хоча й не знімається завдання раціонального використання потенціалу організації в поточній діяльності, винятково важливим стає здійснення такого управління, яке б забезпечило адаптацію організації до середовища, що швидко змінюється, що відповідно і підсилює актуальність даної теми.

Метою індивідуальної роботи є проведення SWOТ-аналізу діяльності ВАТ „Рембуд”, а також визначення відповідної стратегії підприємства.

Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення:

·    з'ясувати економічну природу SWOТ-аналізу в сучасних умовах та проаналізувати класичні та сучасні теоретичні засади стратегічного аналізу на підприємстві;

·              провести стратегічний аналіз діяльності ВАТ „Рембуд”;

·              провести аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ВАТ „Рембуд”і на основі цього розробити SWOТ-матрицю;

·              визначити сильні та слабкі сторони діяльності ВАТ „Рембуд”;

·              з’ясувати можливості та загрози для подальшого розвитку підприємства;

·              віднайти резерви вдосконалення діяльності на ВАТ „Рембуд”;

·              розробити стратегічні напрямки підвищення ефективності діяльності на ВАТ „Рембуд” та обґрунтувати доцільність обраної стратегії розвитку на підприємстві.

Об'єктом дослідження є механізм та особливості проведення SWOT-аналізу на підприємстві.

Предметом дослідження є економічні методи та підходи до проведення SWOT-аналізу на підприємстві.


1. Визначення сильних і слабких сторін ВАТ «Рембуд»

На першому етапі визначимо сильні і слабкі сторони. Перелік можливих сильних і слабких сторін бюджетної установи на прикладі ВАТ «Рембуд» наведено в таблиці 1.


Таблиця 1

Аналіз сильних і слабких сторін бюджетної установи

 Показники

Минулий рік (2008)

Звітний рік (2009)

Відхилення
+;-

%

ПРИБУТКОВІСТЬ1. Обсяг прибутку

663

272

-391

41

2. Рентабельність продукції

0,2191

0,158

-0,0611

72

3. Рентабельність капіталу

0,089

0,0366

-0,0524

41

4. Рентабельність власного капіталу

0,164

0,0635

-0,1005

39

5. Дивіденди на акцію

-

-РЕПУТАЦІЯ1. Прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

Велика прихильність споживачів

-

-

2. Довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

Велика довіра ділових партнерів

-

-

ПРОДУКТИВНІСТЬ1. Продуктивність праці

83,61

133,56

49,94

159,72

2. Фондовіддача

2,27

3,19

0,92

140,5

3. Матеріаловіддача

13,64

15,29

1,65

112,1

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ

Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме: БУДІВЕЛЬНІ ТА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ: - виконання будівельних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на об’єктах промислового та цивільного будівництва (нові роботи), в т.ч. монтаж несучих конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності; - інші роботи з завершення будівництва; - штукатурні, малярні та оздоблювальні роботи; - здійснення водопровідних і каналізаційних робіт; - виконання електромонтажних робіт; - монтаж та технічне обслуговування систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, систем пожежної та охоронної сигналізації; засобів протипожежного захисту та системи опалення; - надання послуг будівельною технікою, механізмами та обладнанням; - здійснення проектних, проектно-кошторисних робіт та послуг; - побутовий, промисловий, художній дизайн приміщень, інтер’єрів; ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ: - виробництво цементного розчину та бетонних сумішей, готових для використання; - виробництво виробів з бетону, залізобетону, пінобетону, гіпсу для використання в будівництві; збірних бетонних та залізобетонних виробів; - виробництво металевих конструкцій для будівництва; - виробництво столярних і теслярських виробів; оброблення деревини та виробництво виробів з деревини; - виробництво пластмасового та пластикового обладнання для будівництва; ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ: - внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільних транспортом;  - транспортне оброблення вантажів, складування та збереження; - технічне та сервісне обслуговування, ремонт легкових автомобілів, їх рихтування та фарбування; - торгівельна діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ; ТОРГІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ: - оптова, роздрібна, консигнаційна та комісійна торгівля товарами народного споживання, продукцією виробничого та науково-технічного призначення; - неспеціалізована оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; - організація та експлуатація кафе, ресторанів, об’єктів громадського харчування; - створення магазинів, торгових мереж для продажу товарів власного та інших виробників; - реалізація лікеро-горілчаних виробів, вина, пива та тютюнових виробів; ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: - надання житлово-комунальних послуг; - розробка, виробництво, реалізація промислової, агропромислової продукції, товарів народного споживання, техніки і обладнання, інших товарів та продукції; - вирощування, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції та лікарських рослин; - надання інформаційних, агентських, посередницьких, маркетингових, лізингових, інжинірингових, консалтингових, транспортно-експедиторських, дилерських, медичних, рекламних, фізкультурно-оздоровчих, курортно-санаторних, побутових та інших послуг; - здійснення інвестиційної діяльності; - зовнішньоекономічна діяльність.

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ

1. Коефіцієнт фінансової незалежності

0,54

0,58

0,04

106,22

2. Частка позикового капіталу

0,46

0,42

-0,03

92,61

3. Співвідношення Власного і Позикового капіталів

1,19

1,36

0,17

114,69

4. Оборотність власного капіталу

1,29

1,78

0,49

137,8

ВИРОБНИЧІ ПОТУЖНОСТІ

1. Вартість необоротних активів

 5337

5328

-9,00

99,83

2. Ступінь зношеності обладнання

0,45

0,48

0,03

104,6

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИНОК Інноваційна діяльність не здійснюється.

ОРГАНІЗАЦІЯ УСТАНОВИ

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) “Рембуд” (надалі - Товариство) засноване відповідно до Рішення Організації орендарів Рівненської комунальної виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” (протокол №9 від 19 серпня 1996 р.) та Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 29 січня 1996 р. №70 шляхом перетворення Орендного підприємства Рівненської виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” у Відкрите акціонерне товариство “РЕМБУД” з метою здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської комерційної діяльності з метою задоволення суспільних потреб у роботах (послугах) для досягнення економічних результатів та задоволення соціальних потреб учасників та персоналу (трудового колективу) Товариства, одержання і максимізації прибутку шляхом рентабельного ведення господарської комерційної діяльності, запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для насичення споживчого ринку, забезпечення потреб замовників по виконанню робіт та послуг, передбачених цією статей. Юридична адреса підприємства: 33000, Україна, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Соборна, 404 “а”. Засновниками товариства є Організація орендарів Рівненської державної комунальної виробничої ремонтно-будівельної фірми “РЕМБУД” та Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області. На даний момент 476-ми акціонерами Товариства є фізичні особи та дві юридичні особи: 1. Фонд державного майна України - 0,1 % 2. ВАТ „Управління Будівництва Хмельницької АЕС” - 60,9 % Органами управління Товариством є: - вищий орган управління - загальні збори акціонерів; - наглядова рада; - колегіальний виконавчий орган - правління; - контролюючий орган - ревізор. Структура органів управління ВАТ ”Рембуд” можна представити схематично (Рисунок 1.1.).               Рис. 1.1. Структура органів управління ВАТ «Рембуд»  Виробничо-організаційну структуру ВАТ «Рембуд» наведено в додатку 1.

ТРУДОВІ РЕСУРСИ

1. Коефіціент обороту по прийому

0,1

0,06

-0,04

60

2. Коефіціент обороту по звільненню

0,02

0,02

-

100

3. Коефіціент плинності кадрів

0,02

0,02

-

100

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Працевлаштування безробітних здійснюється через відділ кадрів, де безпосередньо відбувається подальше їх направлення на роботу.

2. Підтримка благочинних фондів не здійснюється.

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.