Рефераты. Організація діяльності підприємства


Організація діяльності підприємства

1. Державна реєстрація підприємства


Державна реєстрація підприємств є обов'язковою юридичною дією при їх створенні. Вона встановлена ст. 6 Закону України "Про підприємства в Україні" та ст. 8 Закону України "Про підприємництво". Ці статті визначають державні органи, на які покладено реєстрацію підприємств (органи державної реєстрації), а також загальні умови і порядок реєстрації. Детальніше вони визначаються Положенням про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. №740.

Для державної реєстрації реєструючому органові необхідно подати документи, перелік яких визначено ст. 8 Закону України "Про підприємництво". За наявності всіх документів реєстрація підприємства здійснюється у строк не більше п'яти робочих днів. Протягом цього часу реєструючий орган зобов'язаний видати заявнику свідоцтво про державну реєстрацію підприємства. Свідоцтво є юридичною підставою для відкриття підприємству рахунків у банку за місцем його реєстрації або у будь-яких інших банках за згодою сторін. Банк зобов'язаний відкрити рахунок і в 3-денний термін повідомити про це податкову інспекцію.

Для державної реєстрації ПП «Юліанна» 03.01.2005 року подало в реєструючи органи наступні документи:

-       статут, завірений нотаріально; (Додаток № )

-       свідоцтво про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

(Додаток № )

Заява про реєстрацію в фонд соціального страхування

(Додаток № )

-       заяву про реєстрацію в органи пенсійного фонду України; (Додаток № )

-       довідку, що підтверджує взяття підприємства облік в органи державної податкової служби, засвідчену органом, що видав [1]

-       документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Додаток № )

-       реєстраційну картку;(Додаток № )

-       заява про виготовлення печатки (Додаток № )

-       картку з зразками підписів.(Додаток № )

2. Відкриття рахунку


Відповідно до «Інструкції про відкриття рахунку у національній та іноземній валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ, я, Гоцелюк Юлія Юріївна, директор ПП «Юліанна», 03.01.2005 року подала до АППБ «Аваль» наступні документи :

- заяву про відкриття поточного рахунку встановленого зразка, що підписана фізичною особою-підприємцем; (Додаток № )

- копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця уповноваженим органом державної влади України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав; (Додаток № )

- копію документа, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Додаток № )

- копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; (Додаток № )

- картку із зразками підписів (картка для заповнення надається Банком). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.(Додаток № )


2.1 Об’ява на внесення готівки


Об'яви на внесення готівки в касу банку мають бути заповнені чорнилами темного кольору , пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів та іншими способами, які б забезпечили зберігання цих записів протягом установленого терміну зберігання документів. Чеки, як грошові так і розрахункові, повинні бути заповнені від руки чорнилами або пастою кулькових ручок темного кольору. Назва власника рахунку, номер рахунку та назва банку в чеках та об'явах можуть заповнюватися штампа

Для внесення готівки на розрахунковий рахунок, оформляється об’ява на внесення готівки. (Додаток № )


3. Прийняття на роботу


Прийняття працівників на роботу оформлюється виданням наказу, в якому зазначається:

1)  Прізвище, ім’я, по батькові працівника;

2)  Посада(спеціальність, кваліфікація, розряд);

3)  Місце роботи;

4)  Умови оплати праці;

5)  Початок роботи.

В окремих випадках у наказі про прийняття працівника на роботу можуть бути передбачені додаткові умови, а саме: випробування з метою перевірки відповідності працівника дорученій роботі; строки трудового договору; тривалість робочого часу, якщо трудовий договір укладено на неповний робочий день або тиждень; оплата витрат у зв’язку з переїздом[2] працівника на роботу в іншу місцевість; звільнення працівника від направлення у відрядження при роз’їзному характері роботи тощо. Перед підписом робиться посилання на підстави видання наказу.

З наказом після його підписання керівником підприємства, установи, організації ознайомлюють працівника, роблять відповідний запис у його трудовій книжці, заповнюють особову картку, вносять відомості про працівника до штатно-посадової книги (алфавітної книги).

Прийняття на роботу на ПП «Юліанна» відбувається згідно таких документів:

- заява працівника, який приймається на роботу, до якої додається ксерокопія паспорту , ідентифікаційного коду, анкети; (Додаток № )

- наказ про прийняття на роботу; (Додаток № )


3.1 Структура


Структура підприємства визначається наступними основними факторами:

-       розміром підприємства,

-       галуззю виробництва,

-       рівнем технологій і спеціалізації підприємства.

Якої-небудь стійкої стандартної структури не існує. Вона постійно коректується під впливом виробничо – економічної кон’єктури, науково – технічного прогресу і соціально – економічних прогресів.

Поряд с цим при всьому різноманітті структур усі виробничі підприємства мають ідентичні функції, головної з яких – виготовлення і збут продукції. Щоб забезпечити нормальне функціонування повинне мати у своєму складі цехи і майстерні по виготовленню продукції (виконанню робіт, наданню послуг) і по обслуговуванню виробничого процесу. Крім того, кожне підприємство не залежне від його розмірів, галузевої приналежності й рівня спеціалізації постійно веде роботу з оформлення замовлень на виготовлення продукції; організує її схоронність і збут замовникові; забезпечує закупівлю і постачання сировини, матеріалів.

Структура приватного підприємства «Юліанна» проста, це пов’язано з тим, що підприємство тільки-но відкрилося. До її складу входять два відділи: комерційний відділ та відділ бухгалтеріі Віділи, які існують на підприємстві, взаємопов’язані між собою , таким чином , забезпечуючи організацію комерційної діяльності. Структура підприємства передбачає у подальшому розвитку розширити всій склад, а тим самим покращуючи роботу у відділі. (Додаток № )


3.2 Штатний розклад


У статуті ПП «Юліана» зазначено, що його власником визначається структура і штатна чисельність працівників, а також розробляється штатний розклад. На практиці дана функція іноді покладається на відділ кадрів (якщо він є), але найчастіше - на бухгалтера, особливо, на початковій стадії діяльності підприємства.

Штатний розклад складений у відповідності зі структурними підрозділами підприємства в порядку підпорядкованості 1 (з огляду на підпорядкованість усередині структурного підрозділу). Даний розклад затверджується на початку року директором (керівником) підприємства і діє протягом календарного року. Про затвердження штатного розкладу видається відповідний наказ.

Штатний розклад оформлюється на основі структури підприємства. В ньому визначається:

- структурний підрозділ;

- прізвище, ім’я та по батькові працівників;[3]

- розмір окладу;

- чисельність працівників;

Штатний розклад затверджений керівником підприємства на початку року та діє протягом календарного року. (Додаток № )


3.3 Посадові інструкції


Посадова інструкція – це документ, який оформлюється на кожного працівника. В ній зазначається:

1) сфера діяльності працівника;

2) посада;

3) функції працівника;

4) посадові обов’язки працівника;

5)  права та відповідальність;

3.4 Положення про відділи


Згідно відділів ,які існують на підприємстві складається положення про відділи, в яких вказується загальні положення, права, основні завдання та функції, порядок роботи у відділу, відповідальність та заключні положення.(Додаток № )


3.5 Трудовий контракт


Трудові відносини на підприємстві між власником ПП «Юліанна» та працівником регулюються, крім нормативних та законодавчих актів, ще й за допомогою трудових договорів (контрактів) та угод.

Трудовий контракт ПП «Юліанна» укладений в письмовій формі. Письмова форма контракту підвищує гарантії сторін в реалізації досягнутих домовленостей з питань умов праці.

При укладанні контракту рекомендується зазначити наступні основні умови: місце роботи, а саме: назва і адреса підприємства, куди приймається працівник, конкретну роботу у відповідності з кваліфікацією по певній професії або посаді, яку повинен виконувати працівник, дату початку роботи та її закінчення, якщо укладається терміновий трудовий контракт, оплату парці, обов’язки підприємства по забезпеченню охорони праці.

Трудова угода укладається у письмовій формі між власником та працівником. Цей договір підвищує гарантії обох сторін з питань умов праці.(Додаток № ).


3.6 Характеристики інструкції щодо охорони праці та пожежної безпеки


Закон України «Про охорону праці» - це самостійна гілка в законодавстві України про працю. Закон визначає основні положення конституційного права громадян на охорону життя і здоров’я в процесі трудової діяльності, регулює відносини між власником та працівником з питань безпеки, гігієни праці, а також встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.Дія Закону поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форм власності та видів діяльності, на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах.

Страницы: 1, 2, 32012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.