Рефераты. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління


Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

Зміст

1. Результативність та ефективність системи менеджменту. Показники ефективності управління

2. Оцінка ділових якостей менеджера

3. Оцінка результатів праці менеджера

Висновки

Література


1. Результативність та ефективність системи менеджменту. Показники ефективності управління


Під час оцінки організації праці керівника (менеджера) як критерій виступає його особиста ефективність і ефективність праці очолюваного ним колективу. Кожний керівник організації зобов’язаний мати уявлення про ефективність і прагнути до її підвищення. Якість роботи керівника тим вище оцінюється, чим активніше він сприяє підвищенню ефективності очолюваної ним організації.

Якість праці керівника – сукупність властивостей процесу трудової діяльності, обумовлених здатністю і прагненням керівника (менеджера) виконувати певне завдання відповідно до встановлених вимог. Якість праці менеджера залежить від складності й специфіки його роботи, кваліфікації, його навичок, психофізіологічного стану (здібностей) і ставлення до праці, а також впливає на якість схвалюваних управлінських рішень.

У численних уявленнях про ефективність можна умовно намітити дві тенденції:

1) “універсально-оптимістична” – припускає розробку універсального опису (формули) ефективності;

2) “релятивістська”. Її прихильники дотримуються розгляду ефективності як відносної категорії, значення якої для однієї і тієї ж організації розрізняються за сферами її діяльності, рівнями аналізу, залежно від задач оцінки і т. д.

Проте сучасна методологія управління прагне підпорядкувати всі елементи організації й аспекти її діяльності новій глобальній меті або сукупності цілей – ефективності.

Розглянемо оцінку системи менеджменту організації за двома критеріями результативності й ефективності з погляду двох вищезгаданих тенденцій.

Результативність системи менеджменту – її здатність виконувати управлінські функції так, щоб організація могла досягти поставлених цілей, оперативно реагуючи на зміни зовнішнього і внутрішнього середовища.

Реалізація управлінських функцій забезпечується:

·        через механізм внутрішньої координації;

·        процедури стимулювання;

·        систему інформаційного забезпечення;

·        структуру ухвалення рішень.

Так, внутрішня координація здійснюється через механізм розділення влади і делегування повноважень відповідно до сформованої структури управління, яка забезпечує гнучкість фірми та її здатність координувати дії працівників. Ефективні процедури стимулювання дають можливість ідентифікувати потреби та інтереси людей і розробляти такий механізм їх задоволення, який би направляв їх зусилля на досягнення цілей.

Система інформаційного забезпечення має сприяти своєчасному виявленню проблеми або нових можливостей, а структура ухвалення рішень має забезпечувати оперативну і кваліфіковану обробку інформації для ухвалення і реалізації рішення, адекватного ситуації.

Таким чином, внутрішня координація здійснюється через механізм розподілу влади і делегування повноважень відповідно до сформованої структури управління, забезпечуючи гнучкість фірми та її здатність координувати дії працівників. Ефективні методи стимулювання дають можливість ідентифікувати потреби та інтереси людей і розробити такий механізм їх задоволення, який би направив їх зусилля на досягнення загальних цілей. Система інформаційного забезпечення має сприяти своєчасному виявленню проблеми або нових можливостей, що з’явилися внаслідок умов господарювання, а структура ухвалення рішень має забезпечувати оперативну і кваліфікаційну обробку інформації для ухвалення і реалізації рішення, адекватного ситуації.

Ефективність системи менеджменту – показник, що характеризує співвідношення витрат на здійснення управлінських функцій і результатів діяльності організації.

Таким чином, система показників ефективності управління має ґрунтуватися на зіставленні досягнутих організацією результатів в їх вартісному еквіваленті з величиною управлінських зусиль. Управлінські усилля певною мірою можуть бути оцінені в кількісному вираженні через величину витрат на управління (табл. 1).

Чим менше ці витрати з розрахунку на одиницю продукції, тим більш ефективною вважається система менеджменту організації, але при цьому процес слід розглядати в динаміці, звертаючи увагу на те, що витрати різко зростають у разі придбання сучасних засобів обробки інформації. Якщо в наступному після цього періоді істотно зросли обсяги виробництва і продажу продукції, збільшилася маса прибутку, то ефективність управління підвищилася.

У цілому система кількісних показників ефективності системи менеджменту може містити показники, наведені в табл. 2.

Показниками, що використовуються для визначення ефективності управління є співвідношення загального або кінцевого результату виробництва до сукупних витрат на управління:


Еу = Рк/Bу,


де Еу – ефективність управління;

Рк – кінцевий результат;

Ву – витрати на управління.

Показник може мати різний зміст залежно від того, яка величина виступає як загальний результат діяльності підприємства – обсяг виробництва, обсяг реалізації продукції або сума прибутку.


Таблиця 1

Витрати на управління

Група витрат

Напрямок витрат

Витрати на оплату праці

Зарплата керівників і фахівців

Зарплата технічного та обслуговуючого персоналу

Премії і доплата управлінцям із фонду матеріального стимулювання

Витрати на техніку управління

Носії інформації та предмети управлінської праці

Засоби обробки інформації та оснащення процесів управління

Витрати на організацію і

забезпечення управління

Науково-дослідні роботи і наукова організація праці

Підготовка і підвищення кваліфікації менеджерів

Способи вдосконалення управління

Накладні витрати

Службові відрядження і

переміщення

Поштово-телеграфні, телефонні та канцелярські витрати

Інші трансакційні витрати


Таблиця 2

Кількісні показники ефективності системи менеджменту організації

Ознака групування показника

Спосіб розрахунку

показника ефективності

Фінансові

витрати на управління

Відношення загального або кінцевого результату господарювання до сукупних витрат на управління:

обсяг реалізованої продукції, що припадає на 1 грн витрат на управління;

обсяг прибутку на 1 грн витрат на управління;

коефіцієнт співвідношення між темпами зміни загального результату господарювання і зростанням змін витрат на управління

Економія

живої та упредметненої праці апарату управління

Частка працівників апарату управління в загальній кількості промислово-виробничого персоналу організації і темп зміни цього показника.

Рівень продуктивності праці з розрахунку на працівника апарату управління і темп зміни цього показника.

Зменшення тривалості виконання управлінських процедур.

Зменшення непродуктивних витрат часу працівників апарату управління


До кількісних показників ефективності системи управління зараховують економію живої та упредметненої праці апарату в ній, що являє собою зменшення трудомісткості виконання управлінських операцій і процедур. Йдеться про зменшення кількості працівників, зайнятих в апараті управління. Тому ще одним поширеним показником ефективності системи менеджменту є відношення загального результату виробництва (обсягу реалізованої продукції, суми валового доходу) до кількості працівників апарату управління.

Крім названих кількісних показників, які оцінюють здатність системи менеджменту забезпечувати кращий результат діяльності організації, використовують також інші.

Проте результативність й ефективність управління залежить від системності дій працівників функціональних служб і підрозділів, раціонального розподілу між ними повноважень і обов’язків, а також від ступеня досконалості управлінських процедур і т. д. Для оцінки діяльності працівників апарату управління використовують якісні показники управлінської праці.

Часто виникає необхідність в оцінці ефективності не тільки всієї системи управління, але й в оцінці результативності роботи окремих її працівників. Така оцінка дає змогу керівництву визначити їх внесок у загальні результати роботи підприємства і провести необхідні зміни в системі мотивації їх праці. Оцінку необхідно проводити з урахуванням зони відповідальності кожного менеджера згідно з його службовими обов’язками.

Так, для фінансового менеджера важливим є ефективне управління фінансовими потоками підприємства, його доходами і витратами, можливість забезпечувати достатній рівень ліквідності його фондів і оборотності оборотних коштів, зростання рентабельності активів і капіталу підприємства, ринкової вартості його акцій, мінімізувати дебіторську і кредиторську заборгованість підприємства, рівень його фінансових ризиків, уникати штрафних санкцій, що можуть застосовуватись до підприємства, оптимізувати його податкові платежі і т. д.

Для менеджера з маркетингу важливими показниками в роботі є: відсоток просування на ринок нових видів продукції, подовження життєвого циклу товару, який випускається підприємством, упровадження ефективних форм перед- і післяпродажного обслуговування споживачів, збільшення частки ринку, ефективність рекламної кампанії (співвідношення витрат на рекламу з можливим збільшенням доходів від продажу продукції), розробка нових методів просування продукції, освоєння нових каналів руху товарів і т. д.

Аналогічні показники можна визначити для кожного працівника апарату управління, який має суворо окреслене коло обов’язків. Однак різні показники мають різне значення, що підпорядковується стратегічними або тактичними цілями підприємства. Крім того, на підприємстві, яке вибрало наступальну стратегію, для менеджера з маркетингу найважливішими будуть показники виведення на ринок нової продукції або захоплення нових сегментів ринку, ефективність рекламних заходів і т. д. Якщо ж підприємство реалізує оборонну стратегію, більшу увагу слід приділяти показникам подовження життєвого циклу товару, розробки нових форм післяпродажного обслуговування, нових методів стимулювання збуту.

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.