Рефераты. Класифікація робочих місць, їх організація і обслуговування


Класифікація робочих місць, їх організація і обслуговування

Міністерство освіти і науки України

Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького

ННІ економіки і права

Кафедра економічної теорії та міжнародної економікиРеферат з курсу: Економіка праці та соціально-трудові відносини

на тему: Класифікація робочих місць, їх організація і обслуговуванняВиконала студентка ІІ курсу

Спеціальності: міжнародна економіка

Нікітюк Марина Володимирівна
Черкаси 2010


Зміст


Вступ

1.                 Класифікація і планування робочих місць

2.                 Організація і обслуговування робочих місць

3.                 Умови праці та фактори формування робочих місць

4.                 Атестація робочих місць за умови праці

Висновки

Список використаних джерел та літератури
Вступ


Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки, докорінні зміни виробничих відносин, інтеграція народного господарства країни до світової економіки зумовлюють необхідність перебудови методологічних та організаційних принципів постановки обліку та системи показників в Україні.

Для задоволення внутрішніх потреб держави у статистичних даних про процеси, які відбуваються у народному господарстві, необхідно відновити облік робочих місць на підприємствах у галузевому та регіональному аспектах.

З погляду наближення існуючої статистики з працевлаштування до міжнародних стандартів, категорію "робоче місце" необхідно розглядати як невід'ємну частину формування ринку праці.

Зміни в економіці вимагають удосконалення обліку робочих місць, у першу чергу в напрямку забезпечення повної та достовірної інформації про їх кількість.

Визначення та облік робочих місць є складовими частинами комплексу робіт з організації інформаційної бази з метою створення банку робочих місць, формування ринку вільних робочих місць, здійснення державної політики соціального захисту від безробіття.

Метою та завданням реферату є дослідження робочих місць, їх класифікації, планування, та організації.
1.     Класифікація і планування робочих місць


Продуктивність праці, наш настрій і здоров’я прямо пропорційно залежать від організації робочих місць.

Робоче місце – просторова зона, оснащена технічними засобами, в якій здійснюється трудова діяльність працівників, які спільно виконують роботу чи операції.

Організація робочого місця – сукупність заходів щодо оснащення робочого місця засобами і предметами праці і їх розміщення в певному порядку.

Робоча зона – частина простору робочого місця, обмежена крайніми точками, до яких дістають руки і ноги працівника, з відхиленням на один-два кроки від умовного центру робочого місця.

Планіровка робочих місць – схеми розташування співробітників, меблів і технічних засобів у приміщенні.

Мета раціонального розміщення персоналу – зменшення часу, необхідного для виконання роботи, ліквідування непотрібних переміщеннь службовців, забезпечення хороших умов праці і зменшення напруження і втоми співробітників, найбільш економне використання площі і максимальне підвищення продуктивності праці персоналу.

Виділяють наступні основні системи планіровки приміщень:

·                   Кабінетна, при якій структурні підрозділи розміщуються на окремих поверхах будівлі, а відділи і служби – в окремих кімнатах (від 4 до 30 чол.). Перевагою системи є створення творчої обстановки і комфортних умов для невеликих груп співробітників, а недоліком – збільшення затрат на опалення й освітлення, подовження маршрутів документопотоків.

·                   Зальна, при якій структурні підрозділи і виробництва розміщуються в великих залах (на поверхах) будівель з кількістю співробітників більше 100. Ці приміщення обов’язково обладнуються штучним освітленням, кондиціонеруванням повітря і звукоізоляцією. Їх перевагою є зниження витрат на будівництво й експлуатацію приміщень, зменшення площі на одного службовця, забезпечення раціональної технології управління. Головний недолік – неможливість створення інтимної творчої обстановки, особливо для вчених та керівників, і надмірний шум у залі.

·                   Чарункувата, при якій у великій залі розміщуються співробітники підрозділу, а приміщення для керівників відділів і служб формуються за допомогою спеціальних пересувних перегородок із рифленого скла 1,5–2,0 метрів. Переваги перегородок: створюють сприятливу обстановку для співробітників відділу, у яких своя “чарунка”. В той же час керівник підрозділу може вільно спостерігати за роботою відділів і служб, а також – дисципліною праці. Ця система широко використовується в крупних західних компаніях.

При розподілі приміщень варто дотримуватись таких правил:

·                   у першу чергу розміщувати крупні структурні підрозділи (адміністрація, канцелярія, бухгалтерія, відділи маркетингу, кадрів);

·                   суміжні відділи і служби розміщувати поруч один з одним;

·                   відділи, які пов’язані з прийомом відвідувачів (збут, кадри, бухгалтерія), повинні розміщуватись поруч із входом, ліфтом і сходами;

·                   складські і транспортні підрозділи повинні бути ізольовані від прийому відвідувачів і офісних приміщень;

·                   планіровка робочих місць здійснюється виходячи із площі приміщень, чисельності співробітників, нормативу площі на 1 співробітника і розмірів меблів та обладнання;

·                   туалети і кімнати для куріння повинні бути на кожному поверсі;

·                   загальна і корисна площі будівлі, а також планування кімнат визначаються за робочими кресленнями будівлі;

·                   число співробітників визначається штатним розкладом підприємства;

норми площі на одного співробітника неоднакові в різних країнах.

Кожне робоче місце має свою специфіку, пов’язану з особливостями організації виробничого процесу, різноманітністю форм конкретної праці у виробництві. Вид робочого місця визначається такими чинниками, як тип виробництва, рівень поділу і кооперації праці, ступінь механізації та автоматизації, кількість устаткування на робочому місці та ін.

Робочі місця класифікують за такими параметрами, що наведені у таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 - Класифікація типів робочих місць

Класифікаційні групи

Типи робочих місць

За типом виробництва

Одиничне (універсальне)Серійне (спеціалізоване)Масове (спеціальне)

За числом виконавців

Індивідуальне Колективне (бригадне)

За рівнем механізації та автоматизації

Ручне Механізоване Напівмеханізоване Автоматизоване

За місцем розташування

У приміщенні

 На відкритій місцевості

На висоті

Під землею

За кількістю змін

Однозмінне

Багатозмінне

За часом функціонування

Постійне

Тимчасове

За кількістю обладнання, що обслуговується

Одноверстатне

Багатоверстатне

За видом операцій

Основне

Допоміжне

За ступенем спеціалізації

Універсальне

Спеціалізоване

Спеціальне

За ступенем рухомості

Рухоме

Стаціонарне

За основною робочою позою

Сидячи

Стоячи

Змінна поза


2.     Організація і обслуговування робочих місць


Важливим елементом організації праці на підприємстві є вдосконалення планування, організації і обслуговування робочих місць з метою створення на кожному з них необхідних умов для високопродуктивної праці.

Робоче місце — це зона трудової діяльності робітника, або групи робітників, оснащена всім необхідним для успішного здійснення роботи. Водночас це первинна ланка виробничої структури підприємства, яка може функціонувати відносно самостійно.

Організація робочого місця — це система заходів щодо його планування, оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному порядку, обслуговування й атестації.

Планування робочого місця передбачає раціональне розміщення у просторі матеріальних елементів виробництва, зокрема устаткування, технологічного та організаційного оснащення, а також робітника. Робоче місце має робочу, основну і допоміжну зони. В основній зоні, яка обмежена досяжністю рук людини в горизонтальній і вертикальній площинах, розміщуються засоби праці, що постійно використовуються в роботі. У допоміжній зоні розміщуються предмети, котрі застосовуються рідко.

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.