Рефераты. Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва


Інвестиції для забезпечення розширеного виробництва

Завдання 1


З метою визначення потреби в реальних інвестиціях для забезпечення розширеного виробництва визначити зміну в порівнянні зі звітним періодом показників фондовіддачі, зокрема по активній частині, фондоозброєності і технічній озброєності праці за даними таблиці 1. Зробити висновки.


Таблиця 1 - Вихідні дані до 1 завдання

Показники


Річний обсяг товарної продукції, грн.:


звітний період

12002

плановий період

14402

Фондоємкість продукции, грн. .:


звітний період

0,45

плановий період

0,40

Середньооблікова чисельність робочих в найбільшій за кількістю працюючих зміні, чол.:


звітний період

216

плановий період

218

Доля активної частини основних фондів:


звітний період

0,55

плановий період

0,65


Рішення

Узагальнені показники використання основних фондів визначаються:


1) фондовіддача  (1.1)


де Ор - річний об'єм товарної продукції, грн.;

Ф - середньорічна вартість основних фондів, грн.


За звітний період: Фз = 0,45*12002=5400,9 (грн).

Фоз=12002/5400,9=2,22 (грн).

За плановий період: Фп = 0,40*14402=5760,8 (грн).

Фоз=14402/5760,8 =2,5 (грн).

ΔФ = 2,22-2,5 = - 0,28

2) фондомісткість  (1.2)

За звітний період: ФМз =0,45*12002=5400,9 (грн. /грн).

За плановий період: ФМп = 0,40*14402=5760,8 (грн. /грн).

3) фондоозброєність праці  (1.3)


де Сч - Середньооблікова чисельність робочих в найбільшій за кількістю працюючих зміні, чол.


За звітний період: Фоз з =5400,9 /216=25 (грн/чол).

За плановий період: Фоз п = 5760,8 /218=26,4 (грн/чол).

4) технічна озброєність праці , (1.4)


де Фа - середньорічна вартість активної частини основних фондів, у. од.

Сч - середньооблікова чисельність працюючих, чол.


,


де  - доля активної частини в загальній вартості основних фондів


За звітний період: Фа з= (12002*0,55) / 25=264 (грн).

Тоз з =264 /216=1,22 (грн/чол).

За плановий період: Фа п= (14402*0,65) / 26,4 =354,6 (грн).

Тоз п = 354,6 /218=1,63 (грн/чол).

5) Фондовіддача щодо активної частини основних фондів:

 (1.5)

За звітний період: Фоа з=12002/ 264 = 45,46 (грн).

За плановий період: Фоа п=14402/ 354,6 = 40,61 (грн).

ΔФоа = 45,46 - 40,61 = 4,85


Висновок: за результатами проведених розрахунків виявили, що показник фондовіддачі зменшився на 0,28 грн/грн., а фондовіддача активної частини основних фондів на 0,41 грн/грн., що негативно характеризує діяльність підприємства у звітному періоді. Зменшення фондовіддачі пов`язане зі стрімким скороченням товарної продукції на 2400 грн., в той час коли скорочення основних фондів склало 5760,8-5400,9=359,9грн.


Завдання 2


Користуючись даними таблиці 2:

2.1 Визначити курс акції і її ринкову вартість.

2.2 Визначити балансову вартість акції АТ закритого типу.


Таблиця 2 - Вихідні дані до 2 завдання

Показники


Номінальна вартість акції, грн.

102

Дивиденд,%

15

Позиковий відсоток,%

10

Сума активів АТ, грн.

552

Сума боргів АТ, грн.

302

Кількість оплачених акцій, од.

102


Рішення

1) Визначимо курс акцій Ка = 100%, (2.1)


де Ка - курс акції, %,

Д - дивіденд, %,

П - позиковий відсоток, %


Ка=15/10*100%=150%

2) визначимо ринкову ціну акцій Цра = , (2.2)


де Цра - ринкова ціна акції, грн.

Н - номінальна вартість акції, грн.


Цра= (150*102) /100%=147 (грн)


3) Визначимо балансову вартість акції АТ закритого типу


Б =  (2.3)


де Б - балансова вартість акції, грн.

А - чисті активи АТ, грн.

Ксплач. - кількість сплачених акцій, од.


А = ∑ активов - ∑ долгов  552 - 302= 250 (грн.)

Б=250/102=2,45 (грн.)


Висновок: Курс акцій склав 150%. Ринкова ціна акцій склала 147 (грн), при балансовій вартості акцій 2,45 (грн). Вартість акцій АТ закритого типу склала 250 (грн). вкладення грошових коштів у цінні папери є однією з форм фінансових інвестицій. Отримання прибутку від вкладення коштів є головною, але не єдиною метою інвестування.


Завдання 3


Користуючись даними таблиці 3:

Визначити середній розмір дивідендів по акціях АТ (простим і привілейованих).

3.2 Визначити розмір дивідендів по простих акціях АТ.


Таблиця 3 - Вихідні дані до 3 завдання

Показники

1

Прибуток АТ, призначений

для виплати дивідендів, грн.

2002

Загальна вартість акцій, грн.

4502

в т. ч. привілейованих, грн.

502

Розмір фіксованого дивіденду по привілейованим акціям (до їх номінальної ціни),%

50


Рішення. Визначимо середній розмір дивідендів по всіх акціях


Дср = 100% (3.1)


де Дср - середній розмір дивідендів по всіх акціях АТ,%

П - прибуток АТ, призначений для виплати дивідендів (за рік), грн.

А - загальна вартість акцій (простих і привілейованих), грн.


Дср=2002/4502*100%=44,47%


2) розмір дивідендів по простих акціях

Д =  100% (3.2)


де Д - розмір дивідендів по простих акціях АТ,%

Дпр - річна сума дивідендів по привілейованих акціях, грн.

А вар. прост. - загальна вартість простих акцій, грн.


Д пр = 0,50 * 502 = 251 (грн.)

А прост. = 4502 - 502 = 4000 (грн.)

Д= (2002-251) /4000*100%=43,78%


Вывод: Середній розмір дивідендів по всім акціям АТ склав 44,47%. Величина дивідендів по простих акціях скала 43,78%. На ціну акцій впливають багато факторів, серед яких найважливішими є передбачений розмір дивідендних виплат. До інших факторів належать довіра до корпорацій, що емітують акції, прогнозування їхнього подальшого розвитку, рівень ринкового судного відсотку.


Завдання 4


Підприємство розглядає чотири інвестиційні проекти, які потребують однакових початкових інвестицій. Фінансування проектів здійснюється за рахунок банківської суди з розрахунку 15% річних. Для визначення внутрішньої норми рентабельності проектів верхню границю відсоткової ставки прийняти рівною 30% річних.

4.1 Надати економічну оцінку кожного з проектів та вибрати найбільш вигідний. Економічну оцінку проводити за показниками: чистого приведеного доходу, терміну окупності, індексу доходності та внутрішній нормі доходності.

Таблиця 4 - Динаміка грошових потоків за проектами

Рік,

показник

Грошові потоки, які прогнозуються, млн. грн.

Проект 1

Проект 2

Проект 3

Проект 4

0

-18

-18

-18

-18

1

7

7

7

12

2

12

7

12

7

3

12

12

12

7

4

12

12

12

12

5

7

12

7

12

NPV, 15%

16,15

14,1

16,15

15,15

NPV, 30%

6,03

4,42

6,03

5,99

PI,%

-0,32

-1,9

-0,32

-0,08

IRR, 15%

32

28

32

32

IRR, 30%

16

12

16

17

PP, років

3,1

3,6

3,1

3,1

Страницы: 1, 22012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.